Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "artillery" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "pháo binh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Artillery

[Pháo binh]
/ɑrtɪləri/

noun

1. Large but transportable armament

  synonym:
 • artillery
 • ,
 • heavy weapon
 • ,
 • gun
 • ,
 • ordnance

1. Vũ khí lớn nhưng có thể vận chuyển được

  từ đồng nghĩa:
 • pháo binh
 • ,
 • vũ khí hạng nặng
 • ,
 • súng
 • ,
 • bom mìn

2. An army unit that uses big guns

  synonym:
 • artillery
 • ,
 • artillery unit

2. Một đơn vị quân đội sử dụng súng lớn

  từ đồng nghĩa:
 • pháo binh
 • ,
 • đơn vị pháo binh

3. A means of persuading or arguing

 • "He used all his conversational weapons"
  synonym:
 • weapon
 • ,
 • artillery

3. Một phương tiện thuyết phục hoặc tranh luận

 • "Anh ấy đã sử dụng tất cả vũ khí đàm thoại của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • vũ khí
 • ,
 • pháo binh