Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "appreciable" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "đáng trân trọng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Appreciable

[Đáng k]
/əpriʃəbəl/

adjective

1. Enough to be estimated or measured

  • "Appreciable amounts of noxious wastes are dumped into the harbor"
    synonym:
  • appreciable

1. Đủ để ước tính hoặc đo lường

  • "Một lượng đáng kể chất thải độc hại được đổ vào bến cảng"
    từ đồng nghĩa:
  • đáng k

Examples of using

He's shown no appreciable change of attitude.
Anh ấy không thể hiện sự thay đổi đáng kể nào về thái độ.