Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "applause" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "vỗ tay" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Applause

[Vỗ tay]
/əplɔz/

noun

1. A demonstration of approval by clapping the hands together

    synonym:
  • applause
  • ,
  • hand clapping
  • ,
  • clapping

1. Một cuộc biểu tình phê duyệt bằng cách vỗ tay với nhau

    từ đồng nghĩa:
  • vỗ tay

Examples of using

His speech met with enthusiastic applause.
Bài phát biểu của anh đã nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình.