Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "anxiety" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "lo lắng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Anxiety

[Lo lắng]
/æŋzaɪəti/

noun

1. (psychiatry) a relatively permanent state of worry and nervousness occurring in a variety of mental disorders, usually accompanied by compulsive behavior or attacks of panic

  synonym:
 • anxiety
 • ,
 • anxiousness

1. (tâm thần học) một trạng thái lo lắng và lo lắng tương đối vĩnh viễn xảy ra trong một loạt các rối loạn tâm thần, thường đi kèm với hành vi bắt buộc hoặc các cuộc tấn công hoảng loạn

  từ đồng nghĩa:
 • lo lắng

2. A vague unpleasant emotion that is experienced in anticipation of some (usually ill-defined) misfortune

  synonym:
 • anxiety

2. Một cảm xúc khó chịu mơ hồ được trải nghiệm trong dự đoán của một số bất hạnh (thường không xác định)

  từ đồng nghĩa:
 • lo lắng

Examples of using

She is in great anxiety about her son's examination.
Cô ấy rất lo lắng về việc kiểm tra của con trai mình.
He waited for his son with anxiety.
Anh chờ đợi con trai với sự lo lắng.