Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "anagram" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "anagram" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Anagram

[Đảo chữ]
/ænəgræm/

noun

1. A word or phrase spelled by rearranging the letters of another word or phrase

  synonym:
 • anagram

1. Một từ hoặc cụm từ được đánh vần bằng cách sắp xếp lại các chữ cái của từ hoặc cụm từ khác

  từ đồng nghĩa:
 • đảo chữ

verb

1. Read letters out of order to discover a hidden meaning

  synonym:
 • anagram
 • ,
 • anagrammatize
 • ,
 • anagrammatise

1. Đọc các chữ cái để khám phá một ý nghĩa ẩn

  từ đồng nghĩa:
 • đảo chữ
 • ,
 • anagrammatize
 • ,
 • anagrammatise

Examples of using

"Kyoto" is an anagram of "Tokyo."
"Kyoto" là một đảo chữ của "Tokyo."