Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "amply" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "amply" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Amply

[Ampe]
/æmpli/

adverb

1. To an ample degree or in an ample manner

 • "These voices were amply represented"
 • "We benefited richly"
  synonym:
 • amply
 • ,
 • richly

1. Ở một mức độ phong phú hoặc theo một cách phong phú

 • "Những giọng nói này đã được thể hiện đầy đủ"
 • "Chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều"
  từ đồng nghĩa:
 • amply
 • ,
 • phong phú

2. Sufficiently

 • More than adequately
 • "The evidence amply (or fully) confirms our suspicions"
 • "They were fully (or amply) fed"
  synonym:
 • amply
 • ,
 • fully

2. Đủ đầy đủ

 • Hơn cả đầy đủ
 • "Bằng chứng đầy đủ (hoặc đầy đủ) xác nhận sự nghi ngờ của chúng tôi"
 • "Họ đã được cho ăn đầy đủ (hoặc đầy đủ)"
  từ đồng nghĩa:
 • amply
 • ,
 • đầy đủ