Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ampere" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ ampere sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ampere

[Ampe]
/æmpər/

noun

1. A former unit of electric current (slightly smaller than the si ampere)

  synonym:
 • ampere
 • ,
 • international ampere

1. Một đơn vị trước đây của dòng điện (nhỏ hơn một chút so với ampe si)

  từ đồng nghĩa:
 • ampe
 • ,
 • ampe quốc tế

2. The basic unit of electric current adopted under the systeme international d'unites

 • "A typical household circuit carries 15 to 50 amps"
  synonym:
 • ampere
 • ,
 • amp
 • ,
 • A

2. Đơn vị cơ bản của dòng điện được áp dụng theo systeme international d'unites

 • "Một mạch điện gia dụng thông thường mang từ 15 đến 50 ampe"
  từ đồng nghĩa:
 • ampe
 • ,
 • amp
 • ,
 • MỘT