Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ameliorate" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ameliorate" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ameliorate

[Cải thiện]
/əmiljəret/

verb

1. To make better

 • "The editor improved the manuscript with his changes"
  synonym:
 • better
 • ,
 • improve
 • ,
 • amend
 • ,
 • ameliorate
 • ,
 • meliorate

1. Để làm cho tốt hơn

 • "Biên tập viên đã cải thiện bản thảo với những thay đổi của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • tốt hơn
 • ,
 • cải thiện
 • ,
 • sửa đổi
 • ,
 • meliorate

2. Get better

 • "The weather improved toward evening"
  synonym:
 • better
 • ,
 • improve
 • ,
 • ameliorate
 • ,
 • meliorate

2. Tốt hơn

 • "Thời tiết được cải thiện vào buổi tối"
  từ đồng nghĩa:
 • tốt hơn
 • ,
 • cải thiện
 • ,
 • meliorate