Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ambidextrous" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ambidextrous" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Ambidextrous

[Ambidextrous]
/æmbədɛkstrəs/

adjective

1. Equally skillful with each hand

 • "An ambidextrous surgeon"
  synonym:
 • ambidextrous
 • ,
 • two-handed

1. Khéo léo như nhau với mỗi bàn tay

 • "Một bác sĩ phẫu thuật ambidextrous"
  từ đồng nghĩa:
 • hai bên
 • ,
 • hai tay

2. Marked by deliberate deceptiveness especially by pretending one set of feelings and acting under the influence of another

 • "She was a deceitful scheming little thing"- israel zangwill
 • "A double-dealing double agent"
 • "A double-faced infernal traitor and schemer"- w.m.thackeray
  synonym:
 • ambidextrous
 • ,
 • deceitful
 • ,
 • double-dealing
 • ,
 • duplicitous
 • ,
 • Janus-faced
 • ,
 • two-faced
 • ,
 • double-faced
 • ,
 • double-tongued

2. Được đánh dấu bằng sự lừa dối có chủ ý đặc biệt là bằng cách giả vờ một tập hợp cảm xúc và hành động dưới ảnh hưởng của người khác

 • "Cô ấy là một kẻ mưu mô lừa dối" - israel zangwill
 • "Một đại lý kép giao dịch kép"
 • "Một kẻ phản bội và kẻ mưu mô hai mặt" - w.m.thackeray
  từ đồng nghĩa:
 • hai bên
 • ,
 • lừa dối
 • ,
 • giao dịch kép
 • ,
 • trùng lặp
 • ,
 • Janus phải đối mặt
 • ,
 • hai mặt
 • ,
 • hai lưỡi

Examples of using

Tom is ambidextrous.
Tom là ambidextrous.