Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "always" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "luôn luôn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Always

[Luôn luôn]
/ɔlwez/

adverb

1. At all times

 • All the time and on every occasion
 • "I will always be there to help you"
 • "Always arrives on time"
 • "There is always some pollution in the air"
 • "Ever hoping to strike it rich"
 • "Ever busy"
  synonym:
 • always
 • ,
 • ever
 • ,
 • e'er

1. Mọi lúc

 • Tất cả thời gian và mọi dịp
 • "Tôi sẽ luôn ở đó để giúp bạn"
 • "Luôn đến đúng giờ"
 • "Luôn có một số ô nhiễm trong không khí"
 • "Bao giờ hy vọng đánh bại nó giàu có"
 • "Không bao giờ bận rộn"
  từ đồng nghĩa:
 • luôn luôn
 • ,
 • bao giờ
 • ,
 • e'er

2. Without variation or change, in every case

 • "Constantly kind and gracious"
 • "He always arrives on time"
  synonym:
 • constantly
 • ,
 • invariably
 • ,
 • always

2. Không có sự thay đổi hoặc thay đổi, trong mọi trường hợp

 • "Liên tục tử tế và duyên dáng"
 • "Anh ấy luôn đến đúng giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • liên tục
 • ,
 • luôn luôn

3. Without interruption

 • "The world is constantly changing"
  synonym:
 • constantly
 • ,
 • always
 • ,
 • forever
 • ,
 • perpetually
 • ,
 • incessantly

3. Không bị gián đoạn

 • "Thế giới luôn thay đổi"
  từ đồng nghĩa:
 • liên tục
 • ,
 • luôn luôn
 • ,
 • mãi mãi
 • ,
 • vĩnh viễn
 • ,
 • không ngừng

4. At any time or in any event

 • "You can always resign if you don't like it"
 • "You could always take a day off"
  synonym:
 • always

4. Bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ sự kiện

 • "Bạn luôn có thể từ chức nếu bạn không thích nó"
 • "Bạn luôn có thể nghỉ một ngày"
  từ đồng nghĩa:
 • luôn luôn

5. Forever

 • Throughout all time
 • "We will always be friends"
 • "I shall treasure it always"
 • "I will always love you"
  synonym:
 • always

5. Mãi mãi

 • Trong suốt thời gian
 • "Chúng ta sẽ luôn là bạn"
 • "Tôi sẽ trân trọng nó luôn luôn"
 • "Anh sẽ luôn yêu em"
  từ đồng nghĩa:
 • luôn luôn

Examples of using

He always looked happy, but never was.
Anh luôn trông hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ.
At five o'clock, there's always a rush.
Vào lúc năm giờ, luôn có một sự vội vàng.
I always take what Tom says with a grain of salt.
Tôi luôn lấy những gì Tom nói với một hạt muối.