Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "altar" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "bàn thờ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Altar

[Bàn thờ]
/ɔltər/

noun

1. The table in christian churches where communion is given

  synonym:
 • altar
 • ,
 • communion table
 • ,
 • Lord's table

1. Bàn trong các nhà thờ thiên chúa giáo nơi rước lễ

  từ đồng nghĩa:
 • bàn thờ
 • ,
 • bàn hiệp thông
 • ,
 • Bàn của chúa

2. A raised structure on which gifts or sacrifices to a god are made

  synonym:
 • altar

2. Một cấu trúc nâng cao trên đó quà tặng hoặc hy sinh cho một vị thần được thực hiện

  từ đồng nghĩa:
 • bàn thờ

Examples of using

You promise me you won't leave me before the altar?
Anh hứa với em sẽ không bỏ em trước bàn thờ?