Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "alight" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "alight" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Alight

[Alight]
/əlaɪt/

verb

1. To come to rest, settle

 • "Misfortune lighted upon him"
  synonym:
 • alight
 • ,
 • light
 • ,
 • perch

1. Đến nghỉ ngơi, giải quyết

 • "Bất hạnh thắp sáng anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • xuống
 • ,
 • ánh sáng
 • ,
 • cá rô

2. Come down

 • "The birds alighted"
  synonym:
 • alight
 • ,
 • climb down

2. Đi xuống

 • "Những con chim đã thức dậy"
  từ đồng nghĩa:
 • xuống
 • ,
 • leo xuống

adjective

1. Lighted up by or as by fire or flame

 • "Forests set ablaze (or afire) by lightning"
 • "Even the car's tires were aflame"
 • "A night aflare with fireworks"
 • "Candles alight on the tables"
 • "Houses on fire"
  synonym:
 • ablaze(p)
 • ,
 • afire(p)
 • ,
 • aflame(p)
 • ,
 • aflare(p)
 • ,
 • alight(p)
 • ,
 • on fire(p)

1. Thắp sáng bởi hoặc như lửa hoặc lửa

 • "Rừng đốt cháy (hoặc xa) bởi sét"
 • "Ngay cả lốp xe của xe cũng rực cháy"
 • "Một đêm rực lửa với pháo hoa"
 • "Nến trên bàn"
 • "Nhà lửa"
  từ đồng nghĩa:
 • bốc cháy (p)
 • ,
 • ở xa (p)
 • ,
 • aflame (p)
 • ,
 • aflare (p)
 • ,
 • alight (p)
 • ,
 • trên lửa (p)