Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "alder" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "alder" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Alder

[Alder]
/ɔldər/

noun

1. Wood of any of various alder trees

 • Resistant to underwater rot
 • Used for bridges etc
  synonym:
 • alder

1. Gỗ của bất kỳ cây alder khác nhau

 • Chống thối dưới nước
 • Được sử dụng cho cầu vv
  từ đồng nghĩa:
 • alder

2. North temperate shrubs or trees having toothed leaves and conelike fruit

 • Bark is used in tanning and dyeing and the wood is rot-resistant
  synonym:
 • alder
 • ,
 • alder tree

2. Cây bụi ôn đới phía bắc hoặc cây có lá có răng và trái cây giống nhau

 • Vỏ cây được sử dụng trong thuộc da và nhuộm và gỗ chống thối
  từ đồng nghĩa:
 • alder
 • ,
 • cây alder