Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "agile" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ agile sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Agile

[Nhanh nhẹn]
/æʤəl/

adjective

1. Moving quickly and lightly

 • "Sleek and agile as a gymnast"
 • "As nimble as a deer"
 • "Nimble fingers"
 • "Quick of foot"
 • "The old dog was so spry it was halfway up the stairs before we could stop it"
  synonym:
 • agile
 • ,
 • nimble
 • ,
 • quick
 • ,
 • spry

1. Di chuyển nhanh và nh

 • "Linh hoạt và nhanh nhẹn như một vận động viên thể dục"
 • "Nhanh nhẹn như một con nai"
 • "Ngón tay nhanh nhẹn"
 • "Chân nhanh"
 • "Con chó già đã nhanh nhẹn đến mức phải đi được nửa cầu thang mới có thể ngăn nó lại"
  từ đồng nghĩa:
 • nhanh nhẹn
 • ,
 • nhanh lên

2. Mentally quick

 • "An agile mind"
 • "Nimble wits"
  synonym:
 • agile
 • ,
 • nimble

2. Tinh thần nhanh

 • "Một tâm trí nhanh nhẹn"
 • "Sự thông minh nhanh nhẹn"
  từ đồng nghĩa:
 • nhanh nhẹn