Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "agate" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "agate" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Agate

[Agate]
/ægət/

noun

1. An impure form of quartz consisting of banded chalcedony

  • Used as a gemstone and for making mortars and pestles
    synonym:
  • agate

1. Một dạng thạch anh không tinh khiết bao gồm chalcedony dải

  • Được sử dụng làm đá quý và để làm vữa và chày
    từ đồng nghĩa:
  • mã não