Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "after" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "sau" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

After

[Sau]
/æftər/

adjective

1. Located farther aft

  synonym:
 • after(a)

1. Nằm xa hơn

  từ đồng nghĩa:
 • sau (a)

adverb

1. Happening at a time subsequent to a reference time

 • "He apologized subsequently"
 • "He's going to the store but he'll be back here later"
 • "It didn't happen until afterward"
 • "Two hours after that"
  synonym:
 • subsequently
 • ,
 • later
 • ,
 • afterwards
 • ,
 • afterward
 • ,
 • after
 • ,
 • later on

1. Xảy ra tại một thời điểm sau thời gian tham chiếu

 • "Anh ấy đã xin lỗi sau đó"
 • "Anh ấy sẽ đến cửa hàng nhưng anh ấy sẽ quay lại đây sau"
 • "Nó đã không xảy ra cho đến sau đó"
 • "Hai giờ sau đó"
  từ đồng nghĩa:
 • sau đó
 • ,
 • sau này
 • ,
 • sau

2. Behind or in the rear

 • "And jill came tumbling after"
  synonym:
 • after

2. Phía sau hoặc phía sau

 • "Và jill đến ầm ầm sau"
  từ đồng nghĩa:
 • sau

Examples of using

The student had his cellphone confiscated after it began to ring in class.
Học sinh đã bị tịch thu điện thoại di động sau khi nó bắt đầu đổ chuông trong lớp.
The murder scene was still a hive of police activity several days after the man's body had been discovered.
Hiện trường vụ giết người vẫn là một tổ ong của hoạt động cảnh sát vài ngày sau khi xác của người đàn ông được phát hiện.
Tom was full of remorse after stealing Mary's car and writing it off.
Tom đầy hối hận sau khi lấy cắp xe của Mary và viết nó ra.