Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "afflict" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ảnh hưởng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Afflict

[Ảnh hưởng]
/əflɪkt/

verb

1. Cause great unhappiness for

 • Distress
 • "She was afflicted by the death of her parents"
  synonym:
 • afflict

1. Gây ra bất hạnh lớn cho

 • Đau khổ
 • "Cô ấy bị ảnh hưởng bởi cái chết của cha mẹ mình"
  từ đồng nghĩa:
 • phiền não

2. Cause physical pain or suffering in

 • "Afflict with the plague"
  synonym:
 • afflict
 • ,
 • smite

2. Gây đau đớn về thể xác hoặc đau khổ trong

 • "Gây ảnh hưởng đến bệnh dịch hạch"
  từ đồng nghĩa:
 • phiền não
 • ,
 • smite