Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "admonish" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thượng lưu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Admonish

[Admonish]
/ædmɑnɪʃ/

verb

1. Admonish or counsel in terms of someone's behavior

 • "I warned him not to go too far"
 • "I warn you against false assumptions"
 • "She warned him to be quiet"
  synonym:
 • warn
 • ,
 • discourage
 • ,
 • admonish
 • ,
 • monish

1. Khuyên răn hoặc tư vấn về hành vi của ai đó

 • "Tôi đã cảnh báo anh ấy đừng đi quá xa"
 • "Tôi cảnh báo bạn chống lại các giả định sai lầm"
 • "Cô cảnh báo anh hãy im lặng"
  từ đồng nghĩa:
 • cảnh báo
 • ,
 • không khuyến khích
 • ,
 • khuyên răn
 • ,
 • monish

2. Warn strongly

 • Put on guard
  synonym:
 • caution
 • ,
 • admonish
 • ,
 • monish

2. Cảnh báo mạnh mẽ

 • Cảnh giác
  từ đồng nghĩa:
 • thận trọng
 • ,
 • khuyên răn
 • ,
 • monish

3. Take to task

 • "He admonished the child for his bad behavior"
  synonym:
 • admonish
 • ,
 • reprove

3. Nhận nhiệm vụ

 • "Anh ta khuyên nhủ đứa trẻ vì hành vi xấu của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • khuyên răn
 • ,
 • trách móc