Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "administer" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quản trị" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Administer

[Quản lý]
/ədmɪnəstər/

verb

1. Work in an administrative capacity

 • Supervise or be in charge of
 • "Administer a program"
 • "She administers the funds"
  synonym:
 • administer
 • ,
 • administrate

1. Làm việc trong một năng lực hành chính

 • Giám sát hoặc chịu trách nhiệm
 • "Quản lý một chương trình"
 • "Cô ấy quản lý các quỹ"
  từ đồng nghĩa:
 • quản trị
 • ,
 • hành chính

2. Perform (a church sacrament) ritually

 • "Administer the last unction"
  synonym:
 • administer

2. Thực hiện (một bí tích nhà thờ) theo nghi thức

 • "Quản lý đơn vị cuối cùng"
  từ đồng nghĩa:
 • quản trị

3. Administer or bestow, as in small portions

 • "Administer critical remarks to everyone present"
 • "Dole out some money"
 • "Shell out pocket money for the children"
 • "Deal a blow to someone"
 • "The machine dispenses soft drinks"
  synonym:
 • distribute
 • ,
 • administer
 • ,
 • mete out
 • ,
 • deal
 • ,
 • parcel out
 • ,
 • lot
 • ,
 • dispense
 • ,
 • shell out
 • ,
 • deal out
 • ,
 • dish out
 • ,
 • allot
 • ,
 • dole out

3. Quản trị hoặc ban tặng, như trong các phần nhỏ

 • "Quản lý nhận xét quan trọng cho mọi người có mặt"
 • "Rút một số tiền"
 • "Vỏ tiền tiêu vặt cho trẻ em"
 • "Đối phó một cú đánh vào ai đó"
 • "Máy pha nước ngọt"
  từ đồng nghĩa:
 • phân phối
 • ,
 • quản trị
 • ,
 • gặp nhau
 • ,
 • thỏa thuận
 • ,
 • bưu kiện ra
 • ,
 • rất nhiều
 • ,
 • vỏ ngoài
 • ,
 • giải quyết
 • ,
 • món ăn ra
 • ,
 • phân bổ
 • ,
 • ra ngoài

4. Give or apply (medications)

  synonym:
 • administer
 • ,
 • dispense

4. Cho hoặc áp dụng (thuốc)

  từ đồng nghĩa:
 • quản trị
 • ,
 • phân phối

5. Direct the taking of

 • "Administer an exam"
 • "Administer an oath"
  synonym:
 • administer

5. Chỉ đạo việc lấy

 • "Quản lý một kỳ thi"
 • "Quản lý lời thề"
  từ đồng nghĩa:
 • quản trị