Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "adenosine" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ adenosine sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Adenosine

[Adenosine]
/ədɛnəsin/

noun

1. (biochemistry) a nucleoside that is a structural component of nucleic acids

  • It is present in all living cells in a combined form as a constituent of dna and rna and adp and atp and amp
    synonym:
  • adenosine

1. (hóa sinh) một nucleoside là thành phần cấu trúc của axit nucleic

  • Nó hiện diện trong tất cả các tế bào sống ở dạng kết hợp như một thành phần của dna và rna và adp và atp và amp
    từ đồng nghĩa:
  • adenosine