Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "act" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hành động" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Act

[Đạo luật]
/ækt/

noun

1. A legal document codifying the result of deliberations of a committee or society or legislative body

  synonym:
 • act
 • ,
 • enactment

1. Một văn bản pháp lý mã hóa kết quả của các cuộc thảo luận của một ủy ban hoặc xã hội hoặc cơ quan lập pháp

  từ đồng nghĩa:
 • hành động
 • ,
 • ban hành

2. Something that people do or cause to happen

  synonym:
 • act
 • ,
 • deed
 • ,
 • human action
 • ,
 • human activity

2. Một cái gì đó mà mọi người làm hoặc gây ra để xảy ra

  từ đồng nghĩa:
 • hành động
 • ,
 • chứng thư
 • ,
 • hành động của con người
 • ,
 • hoạt động của con người

3. A subdivision of a play or opera or ballet

  synonym:
 • act

3. Một phân khu của một vở kịch hoặc opera hoặc ba lê

  từ đồng nghĩa:
 • hành động

4. A short theatrical performance that is part of a longer program

 • "He did his act three times every evening"
 • "She had a catchy little routine"
 • "It was one of the best numbers he ever did"
  synonym:
 • act
 • ,
 • routine
 • ,
 • number
 • ,
 • turn
 • ,
 • bit

4. Một buổi biểu diễn sân khấu ngắn là một phần của chương trình dài hơn

 • "Anh ấy đã hành động ba lần mỗi tối"
 • "Cô ấy có một thói quen nhỏ hấp dẫn"
 • "Đó là một trong những con số tốt nhất anh từng làm"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động
 • ,
 • thói quen
 • ,
 • số
 • ,
 • quay
 • ,
 • bit

5. A manifestation of insincerity

 • "He put on quite an act for her benefit"
  synonym:
 • act

5. Một biểu hiện của sự không trung thực

 • "Anh ấy đã thực hiện một hành động vì lợi ích của cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động

verb

1. Perform an action, or work out or perform (an action)

 • "Think before you act"
 • "We must move quickly"
 • "The governor should act on the new energy bill"
 • "The nanny acted quickly by grabbing the toddler and covering him with a wet towel"
  synonym:
 • act
 • ,
 • move

1. Thực hiện một hành động, hoặc thực hiện hoặc thực hiện (một hành động)

 • "Suy nghĩ trước khi bạn hành động"
 • "Chúng ta phải di chuyển nhanh chóng"
 • "Thống đốc nên hành động theo dự luật năng lượng mới"
 • "Người bảo mẫu đã hành động nhanh chóng bằng cách tóm lấy đứa trẻ mới biết đi và che cho anh ta bằng một chiếc khăn ướt"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động
 • ,
 • di chuyển

2. Behave in a certain manner

 • Show a certain behavior
 • Conduct or comport oneself
 • "You should act like an adult"
 • "Don't behave like a fool"
 • "What makes her do this way?"
 • "The dog acts ferocious, but he is really afraid of people"
  synonym:
 • act
 • ,
 • behave
 • ,
 • do

2. Cư xử theo một cách nhất định

 • Thể hiện một hành vi nhất định
 • Tiến hành hoặc ép buộc chính mình
 • "Bạn nên hành động như một người trưởng thành"
 • "Đừng cư xử như một kẻ ngốc"
 • "Điều gì khiến cô ấy làm theo cách này?"
 • "Con chó hành động hung dữ, nhưng nó thực sự sợ mọi người"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động
 • ,
 • cư xử
 • ,
 • làm

3. Play a role or part

 • "Gielgud played hamlet"
 • "She wants to act lady macbeth, but she is too young for the role"
 • "She played the servant to her husband's master"
  synonym:
 • act
 • ,
 • play
 • ,
 • represent

3. Đóng vai trò hoặc một phần

 • "Gielgud chơi hamlet"
 • "Cô ấy muốn đóng vai lady macbeth, nhưng cô ấy còn quá trẻ cho vai diễn"
 • "Cô ấy đóng vai người hầu cho chủ của chồng"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động
 • ,
 • chơi
 • ,
 • đại diện

4. Discharge one's duties

 • "She acts as the chair"
 • "In what capacity are you acting?"
  synonym:
 • act

4. Thực hiện nhiệm vụ của một người

 • "Cô ấy đóng vai trò là chủ tịch"
 • "Trong khả năng nào bạn đang hành động?"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động

5. Pretend to have certain qualities or state of mind

 • "He acted the idiot"
 • "She plays deaf when the news are bad"
  synonym:
 • act
 • ,
 • play
 • ,
 • act as

5. Giả vờ có những phẩm chất hoặc trạng thái tâm trí nhất định

 • "Anh ta đã hành động ngốc"
 • "Cô ấy chơi điếc khi tin xấu"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động
 • ,
 • chơi
 • ,
 • hành động như

6. Be suitable for theatrical performance

 • "This scene acts well"
  synonym:
 • act

6. Phù hợp với hiệu suất sân khấu

 • "Cảnh này hoạt động tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động

7. Have an effect or outcome

 • Often the one desired or expected
 • "The voting process doesn't work as well as people thought"
 • "How does your idea work in practice?"
 • "This method doesn't work"
 • "The breaks of my new car act quickly"
 • "The medicine works only if you take it with a lot of water"
  synonym:
 • work
 • ,
 • act

7. Có ảnh hưởng hoặc kết quả

 • Thường là mong muốn hoặc mong đợi
 • "Quá trình bỏ phiếu không hoạt động tốt như mọi người nghĩ"
 • "Làm thế nào để ý tưởng của bạn hoạt động trong thực tế?"
 • "Phương pháp này không hoạt động"
 • "Sự phá vỡ chiếc xe mới của tôi hành động nhanh chóng"
 • "Thuốc chỉ hoạt động nếu bạn uống với nhiều nước"
  từ đồng nghĩa:
 • công việc
 • ,
 • hành động

8. Be engaged in an activity, often for no particular purpose other than pleasure

  synonym:
 • act

8. Được tham gia vào một hoạt động, thường không vì mục đích cụ thể nào ngoài niềm vui

  từ đồng nghĩa:
 • hành động

9. Behave unnaturally or affectedly

 • "She's just acting"
  synonym:
 • dissemble
 • ,
 • pretend
 • ,
 • act

9. Cư xử không tự nhiên hoặc bị ảnh hưởng

 • "Cô ấy chỉ diễn"
  từ đồng nghĩa:
 • tháo rời
 • ,
 • giả vờ
 • ,
 • hành động

10. Perform on a stage or theater

 • "She acts in this play"
 • "He acted in `julius caesar'"
 • "I played in `a christmas carol'"
  synonym:
 • act
 • ,
 • play
 • ,
 • roleplay
 • ,
 • playact

10. Biểu diễn trên sân khấu hoặc nhà hát

 • "Cô ấy hành động trong vở kịch này"
 • "Anh ấy đã hành động trong 'julius caesar'"
 • "Tôi đã chơi trong `a christmas carol'"
  từ đồng nghĩa:
 • hành động
 • ,
 • chơi
 • ,
 • nhập vai

Examples of using

This is the third scene of the second act.
Đây là cảnh thứ ba của hành động thứ hai.
Tom doesn't act like the typical college professor.
Tom không hành động như giáo sư đại học điển hình.
It's dangerous to perform this acrobatic act without a safety net.
Thật nguy hiểm khi thực hiện hành động nhào lộn này mà không có mạng lưới an toàn.