Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "acquit" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tiếp thu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Acquit

[Acquito]
/əkwɪt/

verb

1. Pronounce not guilty of criminal charges

 • "The suspect was cleared of the murder charges"
  synonym:
 • acquit
 • ,
 • assoil
 • ,
 • clear
 • ,
 • discharge
 • ,
 • exonerate
 • ,
 • exculpate

1. Phát âm không phạm tội hình sự

 • "Nghi phạm đã được xóa các cáo buộc giết người"
  từ đồng nghĩa:
 • tha bổng
 • ,
 • lòng đất
 • ,
 • rõ ràng
 • ,
 • xả
 • ,
 • miễn trừ
 • ,
 • exculpate

2. Behave in a certain manner

 • "She carried herself well"
 • "He bore himself with dignity"
 • "They conducted themselves well during these difficult times"
  synonym:
 • behave
 • ,
 • acquit
 • ,
 • bear
 • ,
 • deport
 • ,
 • conduct
 • ,
 • comport
 • ,
 • carry

2. Cư xử theo một cách nhất định

 • "Cô ấy mang mình tốt"
 • "Anh ấy tự chịu đựng nhân phẩm"
 • "Họ đã tiến hành tốt trong những thời điểm khó khăn này"
  từ đồng nghĩa:
 • cư xử
 • ,
 • tha bổng
 • ,
 • chịu
 • ,
 • trục xuất
 • ,
 • tiến hành
 • ,
 • đồng chí
 • ,
 • mang