Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "accompaniment" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ accompaniment sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Accompaniment

[Đồng hành]
/əkəmpnɪmənt/

noun

1. An event or situation that happens at the same time as or in connection with another

  synonym:
 • accompaniment
 • ,
 • concomitant
 • ,
 • attendant
 • ,
 • co-occurrence

1. Một sự kiện hoặc tình huống xảy ra cùng lúc hoặc liên quan đến sự kiện khác

  từ đồng nghĩa:
 • đệm
 • ,
 • đồng thời
 • ,
 • tiếp viên
 • ,
 • đồng xảy ra

2. A musical part (vocal or instrumental) that supports or provides background for other musical parts

  synonym:
 • accompaniment
 • ,
 • musical accompaniment
 • ,
 • backup
 • ,
 • support

2. Một phần âm nhạc (giọng hát hoặc nhạc cụ) hỗ trợ hoặc cung cấp nền tảng cho các phần âm nhạc khác

  từ đồng nghĩa:
 • đệm
 • ,
 • nhạc đệm
 • ,
 • sao lưu
 • ,
 • hỗ tr

3. Something added to complete or embellish or make perfect

 • "A fine wine is a perfect complement to the dinner"
 • "Wild rice was served as an accompaniment to the main dish"
  synonym:
 • complement
 • ,
 • accompaniment

3. Một cái gì đó được thêm vào để hoàn thiện hoặc tô điểm hoặc làm cho hoàn hảo

 • "Rượu ngon là sự bổ sung hoàn hảo cho bữa tối"
 • "Cơm dại được dùng làm món ăn kèm cho món chính"
  từ đồng nghĩa:
 • bổ sung
 • ,
 • đệm

4. The act of accompanying someone or something in order to protect them

  synonym:
 • escort
 • ,
 • accompaniment

4. Hành động đi cùng ai đó hoặc thứ gì đó để bảo vệ họ

  từ đồng nghĩa:
 • hộ tống
 • ,
 • đệm

Examples of using

Fame is not always an accompaniment of success.
Danh tiếng không phải lúc nào cũng là sự đồng hành của thành công.