Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abomination" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ abomination sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Abomination

[Ghê tởm]
/əbɑməneʃən/

noun

1. A person who is loathsome or disgusting

  synonym:
 • abomination

1. Một người ghê tởm hoặc ghê tởm

  từ đồng nghĩa:
 • ghê tởm

2. Hate coupled with disgust

  synonym:
 • abhorrence
 • ,
 • abomination
 • ,
 • detestation
 • ,
 • execration
 • ,
 • loathing
 • ,
 • odium

2. Ghét đi đôi với ghê tởm

  từ đồng nghĩa:
 • ghê tởm
 • ,
 • ghét
 • ,
 • thực hiện
 • ,
 • odium

3. An action that is vicious or vile

 • An action that arouses disgust or abhorrence
 • "His treatment of the children is an abomination"
  synonym:
 • abomination

3. Một hành động xấu xa hoặc hèn hạ

 • Một hành động khơi dậy sự ghê tởm hoặc ghê tởm
 • "Cách đối xử của anh ấy với bọn trẻ là một điều ghê tởm"
  từ đồng nghĩa:
 • ghê tởm