Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "abhor" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "abhor" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Abhor

[Abhor]
/æbhɔr/

verb

1. Find repugnant

 • "I loathe that man"
 • "She abhors cats"
  synonym:
 • abhor
 • ,
 • loathe
 • ,
 • abominate
 • ,
 • execrate

1. Tìm thấy sự bất mãn

 • "Tôi ghét người đàn ông đó"
 • "Cô ấy bắt cóc mèo"
  từ đồng nghĩa:
 • ghê tởm
 • ,
 • gớm ghiếc
 • ,
 • thực hiện

Examples of using

I abhor politics.
Tôi ghê tởm chính trị.