Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "working" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "працюючий" на українську мову

EnglishUkrainian

Working

[Працюючи]
/wərkɪŋ/

noun

1. A mine or quarry that is being or has been worked

  synonym:
 • working
 • ,
 • workings

1. Шахта або кар'єр, який розробляється або був відпрацьований

  синонім:
 • работы
 • ,
 • виробки

adjective

1. Actively engaged in paid work

 • "The working population"
 • "The ratio of working men to unemployed"
 • "A working mother"
 • "Robots can be on the job day and night"
  synonym:
 • working(a)
 • ,
 • on the job(p)

1. Активно займався оплачуваною роботою

 • "Працездатне населення"
 • "Співвідношення працюючих чоловіків до безробітних"
 • "Працююча мати"
 • "Роботи можуть бути на роботі вдень і вночі"
  синонім:
 • робоча (а)
 • ,
 • на роботі(п)

2. Adequate for practical use

 • Especially sufficient in strength or numbers to accomplish something
 • "The party has a working majority in the house"
 • "A working knowledge of spanish"
  synonym:
 • working

2. Адекватний для практичного використання

 • Особливо достатньо сили або кількості, щоб щось зробити
 • "Партія має робочу більшість у палаті"
 • "Робоче знання іспанської"
  синонім:
 • работы

3. Adopted as a temporary basis for further work

 • "A working draft"
 • "A working hypothesis"
  synonym:
 • working(a)

3. Прийнятий як тимчасова основа для подальшої роботи

 • "Робочий проект"
 • "Робоча гіпотеза"
  синонім:
 • робоча (а)

4. (of e.g. a machine) performing or capable of performing

 • "In running (or working) order"
 • "A functional set of brakes"
  synonym:
 • running(a)
 • ,
 • operative
 • ,
 • functional
 • ,
 • working(a)

4. (наприклад, машини), що виконує або здатна виконувати

 • "У робочому (або робочому) порядку"
 • "Функціональний набір гальм"
  синонім:
 • біг(а)
 • ,
 • оперативний
 • ,
 • функціональний
 • ,
 • робоча (а)

5. Serving to permit or facilitate further work or activity

 • "Discussed the working draft of a peace treaty"
 • "They need working agreements with their neighbor states on interstate projects"
  synonym:
 • working

5. Служіння для дозволу або сприяння подальшій роботі чи діяльності

 • "Обговорив робочий проект мирного договору"
 • "Їм потрібні робочі угоди з сусідніми державами щодо міждержавних проектів"
  синонім:
 • работы

Examples of using

Tom is working on something that needs to be finished by 100:100.
Том працює над чимось, що потрібно закінчити до 100:100.
"What's happened?" "The speakers aren't working properly."
"Що сталося?" "Динаміки не працюють належним чином."
I met Tom when I was working in Boston.
Я познайомилася з Томом, коли працювала в Бостоні.