Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "withdraw" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "відкликати" на українську мову

EnglishUkrainian

Withdraw

[Відкликати]
/wɪðdrɔ/

verb

1. Pull back or move away or backward

 • "The enemy withdrew"
 • "The limo pulled away from the curb"
  synonym:
 • withdraw
 • ,
 • retreat
 • ,
 • pull away
 • ,
 • draw back
 • ,
 • recede
 • ,
 • pull back
 • ,
 • retire
 • ,
 • move back

1. Відтягніть назад або відійдіть або поверніться назад

 • "Ворог відступив"
 • "Лімузин відірвався від бордюру"
  синонім:
 • вилучати
 • ,
 • відступ
 • ,
 • відривати
 • ,
 • відтягнути назад
 • ,
 • відступати
 • ,
 • відтягніть назад
 • ,
 • відставка
 • ,
 • рухатися назад

2. Withdraw from active participation

 • "He retired from chess"
  synonym:
 • retire
 • ,
 • withdraw

2. Відійти від активної участі

 • "Він пішов з шахів"
  синонім:
 • відставка
 • ,
 • вилучати

3. Release from something that holds fast, connects, or entangles

 • "I want to disengage myself from his influence"
 • "Disengage the gears"
  synonym:
 • disengage
 • ,
 • withdraw

3. Звільнення від чогось, що міцно тримається, з’єднується або заплутується

 • "Я хочу відірватися від його впливу"
 • "Відключіть передачі"
  синонім:
 • відчепити
 • ,
 • вилучати

4. Cause to be returned

 • "Recall the defective auto tires"
 • "The manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt"
  synonym:
 • recall
 • ,
 • call in
 • ,
 • call back
 • ,
 • withdraw

4. Причина, яку потрібно повернути

 • "Нагадайте несправні автошини"
 • "Виробник намагався відкликати зіпсований йогурт"
  синонім:
 • відкликати
 • ,
 • викликати
 • ,
 • передзвонити
 • ,
 • вилучати

5. Take back what one has said

 • "He swallowed his words"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • take back
 • ,
 • unsay
 • ,
 • withdraw

5. Поверніть те, що сказав

 • "Він проковтнув свої слова"
  синонім:
 • ластівка
 • ,
 • забрати назад
 • ,
 • нескажи
 • ,
 • вилучати

6. Keep away from others

 • "He sequestered himself in his study to write a book"
  synonym:
 • seclude
 • ,
 • sequester
 • ,
 • sequestrate
 • ,
 • withdraw

6. Тримайтеся подалі від інших

 • "Він усамітнився у своєму кабінеті, щоб написати книгу"
  синонім:
 • відокремлювати
 • ,
 • секвестр
 • ,
 • секвеструвати
 • ,
 • вилучати

7. Break from a meeting or gathering

 • "We adjourned for lunch"
 • "The men retired to the library"
  synonym:
 • adjourn
 • ,
 • withdraw
 • ,
 • retire

7. Перерва від зустрічі або зібрання

 • "Ми відклали обід"
 • "Чоловіки пішли до бібліотеки"
  синонім:
 • перервати
 • ,
 • вилучати
 • ,
 • відставка

8. Retire gracefully

 • "He bowed out when he realized he could no longer handle the demands of the chairmanship"
  synonym:
 • bow out
 • ,
 • withdraw

8. Граціозно усамітнитися

 • "Він уклонився, коли зрозумів, що більше не може впоратися з вимогами головування"
  синонім:
 • вклонитися
 • ,
 • вилучати

9. Remove (a commodity) from (a supply source)

 • "She drew $2,000 from the account"
 • "The doctors drew medical supplies from the hospital's emergency bank"
  synonym:
 • withdraw
 • ,
 • draw
 • ,
 • take out
 • ,
 • draw off

9. Видалити (товар) з (джерело постачання)

 • "Вона витягла $2000 з рахунку"
 • "Лікарі черпали медичне приладдя з банку невідкладної допомоги лікарні"
  синонім:
 • вилучати
 • ,
 • малювати
 • ,
 • вивозити
 • ,
 • відводити

10. Lose interest

 • "He retired from life when his wife died"
  synonym:
 • retire
 • ,
 • withdraw

10. Втратити інтерес

 • "Він відійшов від життя, коли померла його дружина"
  синонім:
 • відставка
 • ,
 • вилучати

11. Make a retreat from an earlier commitment or activity

 • "We'll have to crawfish out from meeting with him"
 • "He backed out of his earlier promise"
 • "The aggressive investment company pulled in its horns"
  synonym:
 • retreat
 • ,
 • pull back
 • ,
 • back out
 • ,
 • back away
 • ,
 • crawfish
 • ,
 • crawfish out
 • ,
 • pull in one's horns
 • ,
 • withdraw

11. Відступіть від попереднього зобов’язання чи діяльності

 • "Нам доведеться вилазити з раків після зустрічі з ним"
 • "Він відмовився від своєї попередньої обіцянки"
 • "Агресивна інвестиційна компанія втягнула гудки"
  синонім:
 • відступ
 • ,
 • відтягніть назад
 • ,
 • назад
 • ,
 • раки
 • ,
 • раки вийшли
 • ,
 • втягніть роги
 • ,
 • вилучати

12. Remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract

 • "Remove a threat"
 • "Remove a wrapper"
 • "Remove the dirty dishes from the table"
 • "Take the gun from your pocket"
 • "This machine withdraws heat from the environment"
  synonym:
 • remove
 • ,
 • take
 • ,
 • take away
 • ,
 • withdraw

12. Видаліть щось конкретне, наприклад, піднявши, штовхнувши або знявши, або видаліть щось абстрактне

 • "Усунути загрозу"
 • "Видалити обгортку"
 • "Видалити брудний посуд зі столу"
 • "Візьміть пістолет з кишені"
 • "Ця машина відводить тепло від навколишнього середовища"
  синонім:
 • вилучити
 • ,
 • взяти
 • ,
 • забирати
 • ,
 • вилучати

Examples of using

They were forced to withdraw.
Вони були змушені відійти.
Many people use cash machines to withdraw money.
Багато людей використовують банкомати для зняття грошей.
She intended to withdraw all her savings from the bank.
Вона мала намір вивести всі свої заощадження з банку.