Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unknown" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "невідомий" на українську мову

EnglishUkrainian

Unknown

[Невідомий]
/ənnoʊn/

noun

1. An unknown and unexplored region

 • "They came like angels out the unknown"
  synonym:
 • unknown
 • ,
 • unknown region
 • ,
 • terra incognita

1. Невідомий і незвіданий регіон

 • "Вони вийшли, як ангели, з невідомого"
  синонім:
 • невідомий
 • ,
 • невідома область
 • ,
 • терра інкогніта

2. Anyone who does not belong in the environment in which they are found

  synonym:
 • stranger
 • ,
 • alien
 • ,
 • unknown

2. Кожен, хто не належить до середовища, в якому він знаходиться

  синонім:
 • чужий
 • ,
 • інопланетянин
 • ,
 • невідомий

3. A variable whose values are solutions of an equation

  synonym:
 • unknown
 • ,
 • unknown quantity

3. Змінна, значення якої є розв'язками рівняння

  синонім:
 • невідомий
 • ,
 • невідома кількість

adjective

1. Not known

 • "An unknown amount"
 • "An unknown island"
 • "An unknown writer"
 • "An unknown source"
  synonym:
 • unknown

1. Не відомо

 • "Невідома сума"
 • "Невідомий острів"
 • "Невідомий письменник"
 • "Невідоме джерело"
  синонім:
 • невідомий

2. Being or having an unknown or unnamed source

 • "A poem by an unknown author"
 • "Corporations responsible to nameless owners"
 • "An unnamed donor"
  synonym:
 • nameless
 • ,
 • unidentified
 • ,
 • unknown
 • ,
 • unnamed

2. Бути або мати невідоме або неназване джерело

 • "Вірш невідомого автора"
 • "Корпорації, відповідальні перед безіменними власниками"
 • "Неназваний донор"
  синонім:
 • безіменний
 • ,
 • неідентифікований
 • ,
 • невідомий
 • ,
 • неназваний

3. Not known to exist

 • "Things obscurely felt surged up from unknown depths"
  synonym:
 • unknown

3. Невідомо, що існує

 • "Речі, які незрозуміло відчувалися, вирвалися з невідомих глибин"
  синонім:
 • невідомий

4. Not famous or acclaimed

 • "An obscure family"
 • "Unsung heroes of the war"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • unknown
 • ,
 • unsung

4. Не відомий чи відомий

 • "Незрозуміла сім'я"
 • "Неоспівані герої війни"
  синонім:
 • незрозумілий
 • ,
 • невідомий
 • ,
 • неоспіваний

5. Not known before

 • "Used many strange words"
 • "Saw many strange faces in the crowd"
 • "Don't let anyone unknown into the house"
  synonym:
 • strange
 • ,
 • unknown

5. Не відомо раніше

 • "Використовував багато дивних слів"
 • "Бачив багато дивних облич у натовпі"
 • "Не пускайте нікого невідомого в будинок"
  синонім:
 • странно
 • ,
 • невідомий

Examples of using

My experience shows that Esperanto lets you find a new insight into many cultures formerly unknown to you, inspiring you to learn them further.
Мій досвід показує, що есперанто дозволяє вам знайти нове розуміння багатьох культур, раніше невідомих вам, надихаючи вас вивчати їх далі.
Smallpox was unknown to Native Americans.
Віспа була невідома корінним американцям.
The cause of the fire was unknown.
Причина пожежі була невідома.