Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "theory" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "теорія" на українську мову

EnglishUkrainian

Theory

[Теорія]
/θɪri/

noun

1. A well-substantiated explanation of some aspect of the natural world

 • An organized system of accepted knowledge that applies in a variety of circumstances to explain a specific set of phenomena
 • "Theories can incorporate facts and laws and tested hypotheses"
 • "True in fact and theory"
  synonym:
 • theory

1. Добре обґрунтоване пояснення якогось аспекту природного світу

 • Організована система прийнятих знань, яка застосовується в різних обставинах для пояснення конкретного набору явищ
 • "Теорії можуть включати факти, закони та перевірені гіпотези"
 • "Правда насправді і теорія"
  синонім:
 • теорія

2. A tentative insight into the natural world

 • A concept that is not yet verified but that if true would explain certain facts or phenomena
 • "A scientific hypothesis that survives experimental testing becomes a scientific theory"
 • "He proposed a fresh theory of alkalis that later was accepted in chemical practices"
  synonym:
 • hypothesis
 • ,
 • possibility
 • ,
 • theory

2. Попереднє розуміння світу природи

 • Концепція, яка ще не перевірена, але якщо вона правдива, пояснює певні факти чи явища
 • "Наукова гіпотеза, яка пережила експериментальне тестування, стає науковою теорією"
 • "Він запропонував свіжу теорію лугів, яка пізніше була прийнята в хімічній практиці"
  синонім:
 • гіпотеза
 • ,
 • можливість
 • ,
 • теорія

3. A belief that can guide behavior

 • "The architect has a theory that more is less"
 • "They killed him on the theory that dead men tell no tales"
  synonym:
 • theory

3. Переконання, яке може керувати поведінкою

 • "Архітектор має теорію, що більше - це менше"
 • "Вони вбили його за теорією, що мертві люди не розповідають казок"
  синонім:
 • теорія

Examples of using

The more people believe in some theory, the more is the probability that it's false. He who is right is alone in most cases.
Чим більше людей вірять у якусь теорію, тим більша ймовірність того, що вона хибна. Той, хто правий, у більшості випадків самотній.
I have a theory.
У мене є теорія.
I revised my theory.
Я переглянув свою теорію.