Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "theme" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "тема" на українську мову

EnglishUkrainian

Theme

[Тема]
/θim/

noun

1. The subject matter of a conversation or discussion

 • "He didn't want to discuss that subject"
 • "It was a very sensitive topic"
 • "His letters were always on the theme of love"
  synonym:
 • subject
 • ,
 • topic
 • ,
 • theme

1. Предмет розмови або дискусії

 • "Він не хотів обговорювати цю тему"
 • "Це була дуже чутлива тема"
 • "Його листи завжди були на тему кохання"
  синонім:
 • предмет
 • ,
 • тема

2. A unifying idea that is a recurrent element in literary or artistic work

 • "It was the usual `boy gets girl' theme"
  synonym:
 • theme
 • ,
 • motif

2. Об’єднуюча ідея, яка є повторюваним елементом літературної чи художньої творчості

 • "Це була звичайна тема `boy gets girl"
  синонім:
 • тема
 • ,
 • мотив

3. (music) melodic subject of a musical composition

 • "The theme is announced in the first measures"
 • "The accompanist picked up the idea and elaborated it"
  synonym:
 • theme
 • ,
 • melodic theme
 • ,
 • musical theme
 • ,
 • idea

3. (музика) мелодійний предмет музичної композиції

 • "Тема оголошується в перших тактах"
 • "Акомпаніатор підхопив ідею і розробив її"
  синонім:
 • тема
 • ,
 • мелодійна тема
 • ,
 • музична тема
 • ,
 • идея

4. An essay (especially one written as an assignment)

 • "He got an a on his composition"
  synonym:
 • composition
 • ,
 • paper
 • ,
 • report
 • ,
 • theme

4. Есе (особливо написане як завдання)

 • "У нього є п'ятірка на композиції"
  синонім:
 • склад
 • ,
 • папір
 • ,
 • звіт
 • ,
 • тема

5. (linguistics) the form of a word after all affixes are removed

 • "Thematic vowels are part of the stem"
  synonym:
 • root
 • ,
 • root word
 • ,
 • base
 • ,
 • stem
 • ,
 • theme
 • ,
 • radical

5. (лінгвістика) форма слова після того, як всі афікси вилучені

 • "Тематичні голосні є частиною основи"
  синонім:
 • корінь
 • ,
 • кореневе слово
 • ,
 • база
 • ,
 • стебло
 • ,
 • тема
 • ,
 • радикальний

verb

1. Provide with a particular theme or motive

 • "The restaurant often themes its menus"
  synonym:
 • theme

1. Забезпечте певну тему чи мотив

 • "Ресторан часто тематизує своє меню"
  синонім:
 • тема

Examples of using

The American Civil War is the central theme of the book.
Громадянська війна в США є центральною темою книги.
The principle theme of the book is the American Revolution.
Основна тема книги - Американська революція.