Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "technical" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "технічний" на українську мову

EnglishUkrainian

Technical

[Технічний]
/tɛknɪkəl/

noun

1. A pickup truck with a gun mounted on it

  synonym:
 • technical

1. Пікап із встановленим на ньому пістолетом

  синонім:
 • технічний

2. (basketball) a foul that can be assessed on a player or a coach or a team for unsportsmanlike conduct

 • Does not usually involve physical contact during play
  synonym:
 • technical foul
 • ,
 • technical

2. (баскетбол) фол, який може бути оцінений на гравця або тренера або команди за неспортивну поведінку

 • Зазвичай не передбачає фізичного контакту під час гри
  синонім:
 • технічний фол
 • ,
 • технічний

adjective

1. Of or relating to technique or proficiency in a practical skill

 • "His technical innovation was his brushwork"
 • "The technical dazzle of her dancing"
  synonym:
 • technical
 • ,
 • proficient

1. Або пов’язані з технікою чи володінням практичними навичками

 • "Його технічною інновацією була робота пензля"
 • "Технічне засліплення її танцю"
  синонім:
 • технічний
 • ,
 • досвідчений

2. Characterizing or showing skill in or specialized knowledge of applied arts and sciences

 • "A technical problem"
 • "Highly technical matters hardly suitable for the general public"
 • "A technical report"
 • "Producing the a-bomb was a challenge to the technical people of this country"
 • "Technical training"
 • "Technical language"
  synonym:
 • technical

2. Характеристика або демонстрація навичок або спеціальних знань у прикладних мистецтвах і науках

 • "Технічна проблема"
 • "Високотехнічні питання, які навряд чи підходять для широкої громадськості"
 • "Технічний звіт"
 • "Виробництво а-бомби було викликом для технічних людей цієї країни"
 • "Технічна підготовка"
 • "Технічна мова"
  синонім:
 • технічний

3. Of or relating to a practical subject that is organized according to scientific principles

 • "Technical college"
 • "Technological development"
  synonym:
 • technical
 • ,
 • technological

3. Практичного предмета, організованого відповідно до наукових принципів, або пов’язаного з ним

 • "Технічний коледж"
 • "Технологічний розвиток"
  синонім:
 • технічний
 • ,
 • технологічний

4. Of or relating to or requiring special knowledge to be understood

 • "Technical terminology"
 • "A technical report"
 • "Technical language"
  synonym:
 • technical
 • ,
 • expert

4. Про, пов’язані з або вимагають розуміння спеціальних знань

 • "Технічна термінологія"
 • "Технічний звіт"
 • "Технічна мова"
  синонім:
 • технічний
 • ,
 • експерт

5. Resulting from or dependent on market factors rather than fundamental economic considerations

 • "Analysts content that the stock market is due for a technical rally"
 • "The fall is only a technical correction"
  synonym:
 • technical

5. Є результатом або залежить від ринкових факторів, а не від фундаментальних економічних міркувань

 • "Аналітики стверджують, що фондовий ринок має відбутися технічним ралі"
 • "Падіння - це лише технічна корекція"
  синонім:
 • технічний

Examples of using

This page contains technical information that might be useful when you're trying to solve a problem.
Ця сторінка містить технічну інформацію, яка може бути корисною, коли ви намагаєтеся вирішити проблему.
You need technical knowledge to understand how this system works.
Вам потрібні технічні знання, щоб зрозуміти, як працює ця система.
She advises me on technical matters.
Вона консультує мене з технічних питань.