Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "superior" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "вищий" на українську мову

EnglishUkrainian

Superior

[Суперіор]
/supɪriər/

noun

1. One of greater rank or station or quality

  synonym:
 • superior
 • ,
 • higher-up
 • ,
 • superordinate

1. Один більшого рангу, станції чи якості

  синонім:
 • суперіор
 • ,
 • вище-вгору
 • ,
 • зверхній

2. The head of a religious community

  synonym:
 • superior

2. Голова релігійної громади

  синонім:
 • суперіор

3. A combatant who is able to defeat rivals

  synonym:
 • victor
 • ,
 • master
 • ,
 • superior

3. Комбатант, який здатний перемогти суперників

  синонім:
 • віктор
 • ,
 • майстер
 • ,
 • суперіор

4. The largest freshwater lake in the world

 • The deepest of the great lakes
  synonym:
 • Lake Superior
 • ,
 • Superior

4. Найбільше прісноводне озеро в світі

 • Найглибше з великих озер
  синонім:
 • Озеро Верхнє
 • ,
 • Суперіор

5. A town in northwest wisconsin on lake superior across from duluth

  synonym:
 • Superior

5. Місто на північному заході вісконсіна на озері верхньому навпроти дулута

  синонім:
 • Суперіор

6. A character or symbol set or printed or written above and immediately to one side of another character

  synonym:
 • superscript
 • ,
 • superior

6. Символ або символ, встановлений або надрукований або написаний вище та безпосередньо з одного боку іншого символу

  синонім:
 • верхній індекс
 • ,
 • суперіор

adjective

1. Of high or superior quality or performance

 • "Superior wisdom derived from experience"
 • "Superior math students"
  synonym:
 • superior

1. Високої або вищої якості або продуктивності

 • "Вища мудрість, отримана з досвіду"
 • "Вищі учні математики"
  синонім:
 • суперіор

2. Of or characteristic of high rank or importance

 • "A superior ruler"
  synonym:
 • superior

2. Або характерний для високого рангу чи важливості

 • "Верховний правитель"
  синонім:
 • суперіор

3. (sometimes followed by `to') not subject to or influenced by

 • "Overcome by a superior opponent"
 • "Trust magnates who felt themselves superior to law"
  synonym:
 • superior

3. (іноді слідує `to'), що не підлягає або не піддається впливу

 • "Подолання вищим суперником"
 • "Довіряйте магнатам, які відчували себе вищими за закон"
  синонім:
 • суперіор

4. Written or printed above and to one side of another character

  synonym:
 • superscript
 • ,
 • superior

4. Написано або надруковано вище та з одного боку іншого символу

  синонім:
 • верхній індекс
 • ,
 • суперіор

5. Having an orbit farther from the sun than the earth's orbit

 • "Mars and jupiter are the closest in of the superior planets"
  synonym:
 • superior

5. Маючи орбіту далі від сонця, ніж орбіта землі

 • "Марс і юпітер є найближчими з вищих планет"
  синонім:
 • суперіор

6. Having a higher rank

 • "Superior officer"
  synonym:
 • ranking(a)
 • ,
 • superior
 • ,
 • higher-ranking

6. Маючи вищий ранг

 • "Вищий офіцер"
  синонім:
 • рейтинг(а)
 • ,
 • суперіор
 • ,
 • вищого рангу

7. (often followed by `to') above being affected or influenced by

 • "He is superior to fear"
 • "An ignited firework proceeds superior to circumstances until its blazing vitality fades"
  synonym:
 • superior(p)

7. (часто за ним йде `to') вище, коли на нього впливають або впливають

 • "Він вищий за страх"
 • "Запалений феєрверк перевершує обставини, доки його палаюча життєва сила не згасне"
  синонім:
 • суперіор(p)

Examples of using

This man is my immediate superior.
Цей чоловік - мій безпосередній начальник.
A guest should not try to make himself superior to the host.
Гість не повинен намагатися зробити себе вищим за господаря.
Machines that his company produces are superior to ours.
Машини, які виробляє його компанія, перевершують наші.