Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "regulate" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "регулювати" на українську мову

EnglishUkrainian

Regulate

[Регулювати]
/rɛgjəlet/

verb

1. Fix or adjust the time, amount, degree, or rate of

 • "Regulate the temperature"
 • "Modulate the pitch"
  synonym:
 • regulate
 • ,
 • modulate

1. Виправте або відрегулюйте час, кількість, ступінь або швидкість

 • "Регулюйте температуру"
 • "Модулюйте висоту звуку"
  синонім:
 • регулювати
 • ,
 • модулювати

2. Bring into conformity with rules or principles or usage

 • Impose regulations
 • "We cannot regulate the way people dress"
 • "This town likes to regulate"
  synonym:
 • regulate
 • ,
 • regularize
 • ,
 • regularise
 • ,
 • order
 • ,
 • govern

2. Привести у відповідність до правил, принципів чи звичаїв

 • Нав'язати правила
 • "Ми не можемо регулювати спосіб одягу людей"
 • "Це місто любить регулювати"
  синонім:
 • регулювати
 • ,
 • упорядковувати
 • ,
 • порядок
 • ,
 • управляти

3. Shape or influence

 • Give direction to
 • "Experience often determines ability"
 • "Mold public opinion"
  synonym:
 • determine
 • ,
 • shape
 • ,
 • mold
 • ,
 • influence
 • ,
 • regulate

3. Форма або вплив

 • Дати напрямок до
 • "Досвід часто визначає здібності"
 • "Цвіль громадська думка"
  синонім:
 • визначити
 • ,
 • форма
 • ,
 • молд
 • ,
 • вплив
 • ,
 • регулювати

4. Check the emission of (sound)

  synonym:
 • baffle
 • ,
 • regulate

4. Перевірте випромінювання (звуку)

  синонім:
 • перегородка
 • ,
 • регулювати

Examples of using

During warm weather, sweating helps man regulate his body temperature.
У теплу погоду пітливість допомагає людині регулювати температуру тіла.