Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rat" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "щур" на українську мову

EnglishUkrainian

Rat

[Щур]
/ræt/

noun

1. Any of various long-tailed rodents similar to but larger than a mouse

  synonym:
 • rat

1. Будь-який із різноманітних довгохвостих гризунів, схожих на мишу, але більших за неї

  синонім:
 • щур

2. Someone who works (or provides workers) during a strike

  synonym:
 • scab
 • ,
 • strikebreaker
 • ,
 • blackleg
 • ,
 • rat

2. Той, хто працює (або надає працівників) під час страйку

  синонім:
 • парша
 • ,
 • штрейкбрехер
 • ,
 • чорна ніжка
 • ,
 • щур

3. A person who is deemed to be despicable or contemptible

 • "Only a rotter would do that"
 • "Kill the rat"
 • "Throw the bum out"
 • "You cowardly little pukes!"
 • "The british call a contemptible person a `git'"
  synonym:
 • rotter
 • ,
 • dirty dog
 • ,
 • rat
 • ,
 • skunk
 • ,
 • stinker
 • ,
 • stinkpot
 • ,
 • bum
 • ,
 • puke
 • ,
 • crumb
 • ,
 • lowlife
 • ,
 • scum bag
 • ,
 • so-and-so
 • ,
 • git

3. Особа, яка вважається мерзенною або зневажливою

 • "Тільки гниль зробив би це"
 • "Убити щура"
 • "Викинь бомжа"
 • "Ти, боягузливі маленькі блювоти!"
 • "Британці називають зневажливу людину `git'"
  синонім:
 • роттер
 • ,
 • брудна собака
 • ,
 • щур
 • ,
 • скунс
 • ,
 • смердючий
 • ,
 • смердючий горщик
 • ,
 • бомж
 • ,
 • блювати
 • ,
 • крихта
 • ,
 • низьке життя
 • ,
 • сумка покидьків
 • ,
 • такий-то
 • ,
 • git

4. One who reveals confidential information in return for money

  synonym:
 • informer
 • ,
 • betrayer
 • ,
 • rat
 • ,
 • squealer
 • ,
 • blabber

4. Той, хто розкриває конфіденційну інформацію в обмін на гроші

  синонім:
 • інформер
 • ,
 • зрадник
 • ,
 • щур
 • ,
 • пискуха
 • ,
 • балакати

5. A pad (usually made of hair) worn as part of a woman's coiffure

  synonym:
 • rat

5. Подушечка (зазвичай з волосся), яку носять як частину жіночої зачіски

  синонім:
 • щур

verb

1. Desert one's party or group of friends, for example, for one's personal advantage

  synonym:
 • rat

1. Дезертирувати свою вечірку або групу друзів, наприклад, для особистої вигоди

  синонім:
 • щур

2. Employ scabs or strike breakers in

  synonym:
 • rat

2. Використовуйте струпи або штрейкбрехери

  синонім:
 • щур

3. Take the place of work of someone on strike

  synonym:
 • fink
 • ,
 • scab
 • ,
 • rat
 • ,
 • blackleg

3. Займіть місце роботи когось, хто страйкує

  синонім:
 • фінк
 • ,
 • парша
 • ,
 • щур
 • ,
 • чорна ніжка

4. Give (hair) the appearance of being fuller by using a rat

  synonym:
 • rat

4. Надайте (волосся) вигляду ситішого за допомогою щура

  синонім:
 • щур

5. Catch rats, especially with dogs

  synonym:
 • rat

5. Лови щурів, особливо з собаками

  синонім:
 • щур

6. Give away information about somebody

 • "He told on his classmate who had cheated on the exam"
  synonym:
 • denounce
 • ,
 • tell on
 • ,
 • betray
 • ,
 • give away
 • ,
 • rat
 • ,
 • grass
 • ,
 • shit
 • ,
 • shop
 • ,
 • snitch
 • ,
 • stag

6. Роздайте інформацію про когось

 • "Він розповів про свого однокласника, який зрадив на іспиті"
  синонім:
 • засуджувати
 • ,
 • розповідати далі
 • ,
 • зраджувати
 • ,
 • віддавати
 • ,
 • щур
 • ,
 • трава
 • ,
 • лайно
 • ,
 • магазин
 • ,
 • снитч
 • ,
 • олень

Examples of using

Tom accidentally ate some rat poison.
Том випадково з'їв якусь щурячу отруту.
Is the rat alive or dead?
Щур живий чи мертвий?
A rat chewed a hole in the wall.
Щур жував дірку в стіні.