Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "qualify" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "кваліфікувати" на українську мову

EnglishUkrainian

Qualify

[Кваліфікуватися]
/kwɑləfaɪ/

verb

1. Prove capable or fit

 • Meet requirements
  synonym:
 • qualify
 • ,
 • measure up

1. Доведіть здатність або придатність

 • Відповідати вимогам
  синонім:
 • кваліфікуватися
 • ,
 • виміряти

2. Pronounce fit or able

 • "She was qualified to run the marathon"
 • "They nurses were qualified to administer the injections"
  synonym:
 • qualify

2. Вимовляйте fit або able

 • "Вона мала кваліфікацію для бігу на марафон"
 • "Вони медсестри були кваліфіковані для введення ін’єкцій"
  синонім:
 • кваліфікуватися

3. Make more specific

 • "Qualify these remarks"
  synonym:
 • qualify
 • ,
 • restrict

3. Зробити більш конкретним

 • "Відзначте ці зауваження"
  синонім:
 • кваліфікуватися
 • ,
 • обмежувати

4. Make fit or prepared

 • "Your education qualifies you for this job"
  synonym:
 • qualify
 • ,
 • dispose

4. Зробити придатним або підготовленим

 • "Ваша освіта дає вам право на цю роботу"
  синонім:
 • кваліфікуватися
 • ,
 • розпоряджатися

5. Specify as a condition or requirement in a contract or agreement

 • Make an express demand or provision in an agreement
 • "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"
 • "The contract stipulates the dates of the payments"
  synonym:
 • stipulate
 • ,
 • qualify
 • ,
 • condition
 • ,
 • specify

5. Вкажіть як умову чи вимогу в контракті чи угоді

 • Висловіть чітку вимогу або положення в угоді
 • "Заповіт передбачає, що вона може прожити в будинку до кінця свого життя"
 • "У договорі прописані дати виплат"
  синонім:
 • обумовлювати
 • ,
 • кваліфікуватися
 • ,
 • стан
 • ,
 • вкажіть

6. Describe or portray the character or the qualities or peculiarities of

 • "You can characterize his behavior as that of an egotist"
 • "This poem can be characterized as a lament for a dead lover"
  synonym:
 • qualify
 • ,
 • characterize
 • ,
 • characterise

6. Опишіть або зобразіть характер або якості чи особливості

 • "Ви можете охарактеризувати його поведінку як поведінку егоїста"
 • "Цей вірш можна охарактеризувати як плач за померлим коханцем"
  синонім:
 • кваліфікуватися
 • ,
 • характеризувати

7. Add a modifier to a constituent

  synonym:
 • modify
 • ,
 • qualify

7. Додати модифікатор до складової

  синонім:
 • модифікувати
 • ,
 • кваліфікуватися