Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "po" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "по" на українську мову

EnglishUkrainian

Po

[По]
/poʊ/

noun

1. A radioactive metallic element that is similar to tellurium and bismuth

 • Occurs in uranium ores but can be produced by bombarding bismuth with neutrons in a nuclear reactor
  synonym:
 • polonium
 • ,
 • Po
 • ,
 • atomic number 84

1. Радіоактивний металевий елемент, схожий на телур і вісмут

 • Зустрічається в уранових рудах, але може бути отриманий шляхом бомбардування вісмуту нейтронами в ядерному реакторі
  синонім:
 • полоній
 • ,
 • По
 • ,
 • атомний номер 84

2. A noncommissioned officer in the navy or coast guard with a rank comparable to sergeant in the army

  synonym:
 • petty officer
 • ,
 • PO
 • ,
 • P.O.

2. Унтер-офіцер військово-морського флоту або берегової охорони зі званням, порівнянним із сержантом армії

  синонім:
 • старшина
 • ,
 • ПО
 • ,
 • PO.

3. A european river

 • Flows into the adriatic sea
  synonym:
 • Po
 • ,
 • Po River

3. Європейська річка

 • Впадає в адріатичне море
  синонім:
 • По
 • ,
 • Річка По

4. An independent agency of the federal government responsible for mail delivery (and sometimes telecommunications) between individuals and businesses in the united states

  synonym:
 • United States Post Office
 • ,
 • US Post Office
 • ,
 • Post Office
 • ,
 • PO

4. Незалежне агентство федерального уряду, відповідальне за доставку пошти (і іноді телекомунікацій) між окремими особами та підприємствами в сполучених штатах

  синонім:
 • Поштове відділення США
 • ,
 • Поштове відділення
 • ,
 • ПО