Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "language" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "мова" на українську мову

EnglishUkrainian

Language

[Мова]
/læŋgwəʤ/

noun

1. A systematic means of communicating by the use of sounds or conventional symbols

 • "He taught foreign languages"
 • "The language introduced is standard throughout the text"
 • "The speed with which a program can be executed depends on the language in which it is written"
  synonym:
 • language
 • ,
 • linguistic communication

1. Систематичний засіб спілкування за допомогою звуків або звичайних символів

 • "Він викладав іноземні мови"
 • "Введена мова є стандартною для всього тексту"
 • "Швидкість виконання програми залежить від мови, якою вона написана"
  синонім:
 • мова
 • ,
 • лінгвістична комунікація

2. (language) communication by word of mouth

 • "His speech was garbled"
 • "He uttered harsh language"
 • "He recorded the spoken language of the streets"
  synonym:
 • speech
 • ,
 • speech communication
 • ,
 • spoken communication
 • ,
 • spoken language
 • ,
 • language
 • ,
 • voice communication
 • ,
 • oral communication

2. (мова) спілкування з вуст в уста

 • "Його мова була спотворена"
 • "Він вимовив різку мову"
 • "Він записав розмовну мову вулиць"
  синонім:
 • промова
 • ,
 • мовленнєве спілкування
 • ,
 • розмовне спілкування
 • ,
 • розмовна мова
 • ,
 • мова
 • ,
 • голосове спілкування
 • ,
 • усне спілкування

3. The text of a popular song or musical-comedy number

 • "His compositions always started with the lyrics"
 • "He wrote both words and music"
 • "The song uses colloquial language"
  synonym:
 • lyric
 • ,
 • words
 • ,
 • language

3. Текст популярної пісні або музично-комедійного номера

 • "Його композиції завжди починалися з текстів"
 • "Він писав і слова, і музику"
 • "У пісні використовується розмовна мова"
  синонім:
 • лірика
 • ,
 • слова
 • ,
 • мова

4. The cognitive processes involved in producing and understanding linguistic communication

 • "He didn't have the language to express his feelings"
  synonym:
 • linguistic process
 • ,
 • language

4. Когнітивні процеси, пов’язані з продукуванням і розумінням мовної комунікації

 • "У нього не було мови, щоб висловити свої почуття"
  синонім:
 • лінгвістичний процес
 • ,
 • мова

5. The mental faculty or power of vocal communication

 • "Language sets homo sapiens apart from all other animals"
  synonym:
 • language
 • ,
 • speech

5. Розумова здатність або сила вокального спілкування

 • "Мова відрізняє homo sapiens від усіх інших тварин"
  синонім:
 • мова
 • ,
 • промова

6. A system of words used to name things in a particular discipline

 • "Legal terminology"
 • "Biological nomenclature"
 • "The language of sociology"
  synonym:
 • terminology
 • ,
 • nomenclature
 • ,
 • language

6. Система слів, які використовуються для назви речей у певній дисципліні

 • "Юридична термінологія"
 • "Біологічна номенклатура"
 • "Мова соціології"
  синонім:
 • термінологія
 • ,
 • номенклатура
 • ,
 • мова

Examples of using

Arabic is a simple language.
Арабська мова - проста мова.
English is a language.
Англійська мова.
It's interesting to learn a foreign language.
Цікаво вивчати іноземну мову.