Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "keep" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "тримати" на українську мову

EnglishUkrainian

Keep

[Тримайте]
/kip/

noun

1. The financial means whereby one lives

 • "Each child was expected to pay for their keep"
 • "He applied to the state for support"
 • "He could no longer earn his own livelihood"
  synonym:
 • support
 • ,
 • keep
 • ,
 • livelihood
 • ,
 • living
 • ,
 • bread and butter
 • ,
 • sustenance

1. Фінансові засоби, за допомогою яких людина живе

 • "Очікувалося, що кожна дитина заплатить за своє утримання"
 • "Він звернувся до держави за підтримкою"
 • "Він більше не міг заробляти собі на існування"
  синонім:
 • підтримка
 • ,
 • тримати
 • ,
 • засоби існування
 • ,
 • живучи
 • ,
 • хліб і масло
 • ,
 • прожиток

2. The main tower within the walls of a medieval castle or fortress

  synonym:
 • keep
 • ,
 • donjon
 • ,
 • dungeon

2. Головна вежа в стінах середньовічного замку або фортеці

  синонім:
 • тримати
 • ,
 • донжон
 • ,
 • темниця

3. A cell in a jail or prison

  synonym:
 • hold
 • ,
 • keep

3. Камера у в'язниці або тюрмі

  синонім:
 • тримати

verb

1. Keep in a certain state, position, or activity

 • E.g., "keep clean"
 • "Hold in place"
 • "She always held herself as a lady"
 • "The students keep me on my toes"
  synonym:
 • keep
 • ,
 • maintain
 • ,
 • hold

1. Триматися в певному стані, на посаді, діяльності

 • Наприклад, "тримати чистоту"
 • "Тримайся на місці"
 • "Вона завжди трималася як леді"
 • "Учні тримають мене на ногах"
  синонім:
 • тримати
 • ,
 • підтримувати

2. Continue a certain state, condition, or activity

 • "Keep on working!"
 • "We continued to work into the night"
 • "Keep smiling"
 • "We went on working until well past midnight"
  synonym:
 • continue
 • ,
 • go on
 • ,
 • proceed
 • ,
 • go along
 • ,
 • keep

2. Продовжувати певний стан, стан, діяльність

 • "Продовжуйте працювати!"
 • "Ми продовжували працювати до ночі"
 • "Продовжуйте посміхатися"
 • "Ми продовжували працювати до півночі"
  синонім:
 • продовжувати
 • ,
 • продовжуйте
 • ,
 • йти
 • ,
 • тримати

3. Retain possession of

 • "Can i keep my old stuffed animals?"
 • "She kept her maiden name after she married"
  synonym:
 • keep
 • ,
 • hold on

3. Зберегти володіння

 • "Чи можу я тримати своїх старих опудал?"
 • "Після одруження вона зберегла своє дівоче прізвище"
  синонім:
 • тримати
 • ,
 • тримайся

4. Stop (someone or something) from doing something or being in a certain state

 • "We must prevent the cancer from spreading"
 • "His snoring kept me from falling asleep"
 • "Keep the child from eating the marbles"
  synonym:
 • prevent
 • ,
 • keep

4. Зупинити (когось або щось) від того, щоб щось робити або перебувати в певному стані

 • "Ми повинні запобігти поширенню раку"
 • "Його хропіння не давало мені заснути"
 • "Збережіть дитину від поїдання кульок"
  синонім:
 • запобігти
 • ,
 • тримати

5. Conform one's action or practice to

 • "Keep appointments"
 • "She never keeps her promises"
 • "We kept to the original conditions of the contract"
  synonym:
 • observe
 • ,
 • keep

5. Відповідати своїм діям або практиці

 • "Продовжуйте зустрічі"
 • "Вона ніколи не виконує своїх обіцянок"
 • "Ми дотримувалися початкових умов контракту"
  синонім:
 • спостерігати
 • ,
 • тримати

6. Stick to correctly or closely

 • "The pianist kept time with the metronome"
 • "Keep count"
 • "I cannot keep track of all my employees"
  synonym:
 • observe
 • ,
 • keep
 • ,
 • maintain

6. Дотримуйтесь правильно або близько

 • "Піаніст проводив час з метрономом"
 • "Продовжуйте рахувати"
 • "Я не можу стежити за всіма своїми співробітниками"
  синонім:
 • спостерігати
 • ,
 • тримати
 • ,
 • підтримувати

7. Look after

 • Be the keeper of
 • Have charge of
 • "He keeps the shop when i am gone"
  synonym:
 • keep

7. Доглядати

 • Будьте хранителем
 • Мати відповідальність за
 • "Він тримає магазин, коли мене немає"
  синонім:
 • тримати

8. Maintain by writing regular records

 • "Keep a diary"
 • "Maintain a record"
 • "Keep notes"
  synonym:
 • keep
 • ,
 • maintain

8. Підтримуйте, записуючи регулярні записи

 • "Вести щоденник"
 • "Підтримувати рекорд"
 • "Зберігати нотатки"
  синонім:
 • тримати
 • ,
 • підтримувати

9. Supply with room and board

 • "He is keeping three women in the guest cottage"
 • "Keep boarders"
  synonym:
 • keep

9. Постачання кімнатою та дошкою

 • "Він тримає трьох жінок у гостьовому котеджі"
 • "Тримати пансіонатів"
  синонім:
 • тримати

10. Allow to remain in a place or position or maintain a property or feature

 • "We cannot continue several servants any longer"
 • "She retains a lawyer"
 • "The family's fortune waned and they could not keep their household staff"
 • "Our grant has run out and we cannot keep you on"
 • "We kept the work going as long as we could"
 • "She retained her composure"
 • "This garment retains its shape even after many washings"
  synonym:
 • retain
 • ,
 • continue
 • ,
 • keep
 • ,
 • keep on

10. Дозволити залишатися в місці чи положенні або зберегти властивість чи функцію

 • "Ми більше не можемо продовжувати кількох слуг"
 • "Вона наймає адвоката"
 • "Статок сім'ї зменшився, і вони не могли утримувати свій домашній персонал"
 • "Наш грант закінчився, і ми не можемо вас утримати"
 • "Ми продовжували роботу, скільки могли"
 • "Вона зберегла самовладання"
 • "Цей одяг зберігає свою форму навіть після багатьох прань"
  синонім:
 • зберігати
 • ,
 • продовжувати
 • ,
 • тримати
 • ,
 • продовжуйте

11. Supply with necessities and support

 • "She alone sustained her family"
 • "The money will sustain our good cause"
 • "There's little to earn and many to keep"
  synonym:
 • sustain
 • ,
 • keep
 • ,
 • maintain

11. Постачання необхідним та підтримкою

 • "Вона одна підтримувала свою сім'ю"
 • "Гроші підтримають нашу добру справу"
 • "Заробляти мало, а тримати багато"
  синонім:
 • підтримувати
 • ,
 • тримати

12. Fail to spoil or rot

 • "These potatoes keep for a long time"
  synonym:
 • keep
 • ,
 • stay fresh

12. Не псуються або гниють

 • "Ця картопля зберігається довго"
  синонім:
 • тримати
 • ,
 • залишайся свіжим

13. Behave as expected during of holidays or rites

 • "Keep the commandments"
 • "Celebrate christmas"
 • "Observe yom kippur"
  synonym:
 • observe
 • ,
 • celebrate
 • ,
 • keep

13. Поводьтеся, як очікувалося, під час свят або обрядів

 • "Дотримуйтесь заповідей"
 • "Святкуй різдво"
 • "Спостерігайте за йом кіпуром"
  синонім:
 • спостерігати
 • ,
 • святкувати
 • ,
 • тримати

14. Keep under control

 • Keep in check
 • "Suppress a smile"
 • "Keep your temper"
 • "Keep your cool"
  synonym:
 • restrain
 • ,
 • keep
 • ,
 • keep back
 • ,
 • hold back

14. Тримати під контролем

 • Тримати під контролем
 • "Придушити посмішку"
 • "Зберігай самовладання"
 • "Зберігай спокій"
  синонім:
 • стримувати
 • ,
 • тримати
 • ,
 • триматися назад

15. Maintain in safety from injury, harm, or danger

 • "May god keep you"
  synonym:
 • keep
 • ,
 • preserve

15. Зберігайте в безпеці від травм, пошкоджень або небезпеки

 • "Нехай бог тебе береже"
  синонім:
 • тримати
 • ,
 • зберігати

16. Raise

 • "She keeps a few chickens in the yard"
 • "He keeps bees"
  synonym:
 • keep

16. Піднімати

 • "Вона тримає кілька курей у дворі"
 • "Він тримає бджіл"
  синонім:
 • тримати

17. Retain rights to

 • "Keep my job for me while i give birth"
 • "Keep my seat, please"
 • "Keep open the possibility of a merger"
  synonym:
 • keep open
 • ,
 • hold open
 • ,
 • keep
 • ,
 • save

17. Зберегти права на

 • "Тримай мою роботу за мене, поки я народжу"
 • "Залиште моє місце, будь ласка"
 • "Продовжуйте відкривати можливість злиття"
  синонім:
 • тримайте відкритим
 • ,
 • тримати
 • ,
 • зберегти

18. Store or keep customarily

 • "Where do you keep your gardening tools?"
  synonym:
 • keep

18. Зберігати або зберігати за звичаєм

 • "Де ви зберігаєте інструменти для садівництва?"
  синонім:
 • тримати

19. Have as a supply

 • "I always keep batteries in the freezer"
 • "Keep food for a week in the pantry"
 • "She keeps a sixpack and a week's worth of supplies in the refrigerator"
  synonym:
 • keep

19. Мати як запас

 • "Я завжди тримаю батареї в морозилці"
 • "Тримайте їжу протягом тижня в коморі"
 • "Вона тримає в холодильнику шість упаковок і тижневі запаси"
  синонім:
 • тримати

20. Maintain for use and service

 • "I keep a car in the countryside"
 • "She keeps an apartment in paris for her shopping trips"
  synonym:
 • keep
 • ,
 • maintain

20. Обслуговування для використання та обслуговування

 • "Я тримаю машину в сільській місцевості"
 • "Вона зберігає квартиру в парижі для своїх поїздок по магазинах"
  синонім:
 • тримати
 • ,
 • підтримувати

21. Hold and prevent from leaving

 • "The student was kept after school"
  synonym:
 • keep

21. Утримуйте та не допускайте виходу

 • "Учня залишили після школи"
  синонім:
 • тримати

22. Prevent (food) from rotting

 • "Preserved meats"
 • "Keep potatoes fresh"
  synonym:
 • preserve
 • ,
 • keep

22. Запобігти (їжі) гниттю

 • "Консервоване м'ясо"
 • "Тримати картоплю свіжою"
  синонім:
 • зберігати
 • ,
 • тримати

Examples of using

When Tom lost his job, he couldn't keep up his mortgage repayments and he was threatened with foreclosure.
Коли Том втратив роботу, він не міг продовжувати виплачувати іпотеку, і йому погрожували викупом.
I told you to keep silent.
Я ж казав тобі мовчати.
I couldn't keep from smiling.
Я не міг утриматися від посмішки.