Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hot" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "гарячий" на українську мову

EnglishUkrainian

Hot

[Гарячий]
/hɑt/

adjective

1. Used of physical heat

 • Having a high or higher than desirable temperature or giving off heat or feeling or causing a sensation of heat or burning
 • "Hot stove"
 • "Hot water"
 • "A hot august day"
 • "A hot stuffy room"
 • "She's hot and tired"
 • "A hot forehead"
  synonym:
 • hot

1. Використовується фізичне тепло

 • Наявність високої або вищої за бажану температури або виділення тепла чи відчуття або викликання відчуття тепла чи горіння
 • "Гаряча піч"
 • "Гаряча вода"
 • "Жаркий серпневий день"
 • "Гаряча задушлива кімната"
 • "Вона гаряча і втомлена"
 • "Гаряче чоло"
  синонім:
 • гарячий

2. Characterized by violent and forceful activity or movement

 • Very intense
 • "The fighting became hot and heavy"
 • "A hot engagement"
 • "A raging battle"
 • "The river became a raging torrent"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • raging

2. Характеризується насильницькою та силовою діяльністю або рухом

 • Дуже інтенсивно
 • "Бій став гарячим і важким"
 • "Гарячі заручини"
 • "Розбурхана битва"
 • "Річка стала бурхливим потоком"
  синонім:
 • гарячий
 • ,
 • лютує

3. Extended meanings

 • Especially of psychological heat
 • Marked by intensity or vehemence especially of passion or enthusiasm
 • "A hot temper"
 • "A hot topic"
 • "A hot new book"
 • "A hot love affair"
 • "A hot argument"
  synonym:
 • hot

3. Розширені значення

 • Особливо психологічної спеки
 • Відзначається інтенсивністю або палкістю, особливо пристрастю чи ентузіазмом
 • "Гарячий характер"
 • "Гаряча тема"
 • "Гаряча нова книга"
 • "Гаряча любовна пригода"
 • "Гаряча суперечка"
  синонім:
 • гарячий

4. (color) bold and intense

 • "Hot pink"
  synonym:
 • hot

4. (колір) сміливий та інтенсивний

 • "Гарячий рожевий"
  синонім:
 • гарячий

5. Sexually excited or exciting

 • "Was hot for her"
 • "Hot pants"
  synonym:
 • hot

5. Сексуально збуджений або збудливий

 • "Був гарячим для неї"
 • "Гарячі штани"
  синонім:
 • гарячий

6. Recently stolen or smuggled

 • "Hot merchandise"
 • "A hot car"
  synonym:
 • hot

6. Нещодавно вкрадені або контрабандою

 • "Гарячий товар"
 • "Гаряча машина"
  синонім:
 • гарячий

7. Very fast

 • Capable of quick response and great speed
 • "A hot sports car"
 • "A blistering pace"
 • "Got off to a hot start"
 • "In hot pursuit"
 • "A red-hot line drive"
  synonym:
 • blistering
 • ,
 • hot
 • ,
 • red-hot

7. Дуже швидко

 • Здатний швидко реагувати і мати велику швидкість
 • "Гарячий спортивний автомобіль"
 • "Пухкий темп"
 • "Запущено"
 • "По гарячих слідах"
 • "Розпечений лінійний привід"
  синонім:
 • пухирі
 • ,
 • гарячий
 • ,
 • розпечений

8. Wanted by the police

 • "A hot suspect"
  synonym:
 • hot

8. Розшукуються поліцією

 • "Гарячий підозрюваний"
  синонім:
 • гарячий

9. Producing a burning sensation on the taste nerves

 • "Hot salsa"
 • "Jalapeno peppers are very hot"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • spicy

9. Створення відчуття печіння на смакових нервах

 • "Гаряча сальса"
 • "Перець халапеньо дуже гарячий"
  синонім:
 • гарячий
 • ,
 • пряний

10. Performed or performing with unusually great skill and daring and energy

 • "A hot drummer"
 • "He's hot tonight"
  synonym:
 • hot

10. Виконувалися або виступали з незвичайно великою майстерністю, сміливістю та енергією

 • "Гарячий барабанщик"
 • "Сьогодні ввечері йому жарко"
  синонім:
 • гарячий

11. Very popular or successful

 • "One of the hot young talents"
 • "Cabbage patch dolls were hot last season"
  synonym:
 • hot

11. Дуже популярний або успішний

 • "Один із гарячих молодих талантів"
 • "Капустяні ляльки були гарячими минулого сезону"
  синонім:
 • гарячий

12. Very unpleasant or even dangerous

 • "Make it hot for him"
 • "In the hot seat"
 • "In hot water"
  synonym:
 • hot

12. Дуже неприємні або навіть небезпечні

 • "Зробіть його гарячим для нього"
 • "На гарячому сидінні"
 • "У гарячій воді"
  синонім:
 • гарячий

13. Newest or most recent

 • "News hot off the press"
 • "Red-hot information"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • red-hot

13. Найновіший або найновіший

 • "Новини гарячі від преси"
 • "Розпечена інформація"
  синонім:
 • гарячий
 • ,
 • розпечений

14. Having or bringing unusually good luck

 • "Hot at craps"
 • "The dice are hot tonight"
  synonym:
 • hot

14. Мати або приносити незвичайну удачу

 • "Гаряче від лайна"
 • "Сьогодні ввечері в кубиках жарко"
  синонім:
 • гарячий

15. Very good

 • Often used in the negative
 • "He's hot at math but not so hot at history"
  synonym:
 • hot

15. Очень хорошо

 • Часто використовується в негативі
 • "Він гарячий у математиці, але не дуже в історії"
  синонім:
 • гарячий

16. Newly made

 • "A hot scent"
  synonym:
 • hot

16. Новоспечений

 • "Гарячий запах"
  синонім:
 • гарячий

17. Having or showing great eagerness or enthusiasm

 • "Hot for travel"
  synonym:
 • hot

17. Мати або демонструвати велике бажання чи ентузіазм

 • "Гаряче для подорожей"
  синонім:
 • гарячий

18. Of a seeker

 • Very near to the object sought
 • "You are hot"
  synonym:
 • hot

18. Шукача

 • Дуже близько до об'єкта, який шукають
 • "Ти гарячий"
  синонім:
 • гарячий

19. Having or dealing with dangerously high levels of radioactivity

 • "Hot fuel rods"
 • "A hot laboratory"
  synonym:
 • hot

19. Наявність або робота з небезпечно високими рівнями радіоактивності

 • "Гарячі паливні стрижні"
 • "Гаряча лабораторія"
  синонім:
 • гарячий

20. Charged or energized with electricity

 • "A hot wire"
 • "A live wire"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • live

20. Заряджений або під напругою електрикою

 • "Гарячий дріт"
 • "Провід під напругою"
  синонім:
 • гарячий
 • ,
 • жити

21. Marked by excited activity

 • "A hot week on the stock market"
  synonym:
 • hot

21. Відзначений збудженою активністю

 • "Жаркий тиждень на фондовому ринку"
  синонім:
 • гарячий

Examples of using

The water is hot.
Вода гаряча.
It was so hot in Australia yesterday that Tom managed to fry an egg on a shovel.
Вчора в Австралії було так спекотно, що Тому вдалося посмажити яйце на лопаті.
Tom said the soup was too hot.
Том сказав, що суп занадто гарячий.