Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "east" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "схід" на українську мову

EnglishUkrainian

East

[Восток]
/ist/

noun

1. The cardinal compass point that is at 90 degrees

  synonym:
 • east
 • ,
 • due east
 • ,
 • eastward
 • ,
 • E

1. Кардинальна точка компаса, яка знаходиться під кутом 90 градусів

  синонім:
 • схід
 • ,
 • на схід
 • ,
 • E

2. The countries of asia

  synonym:
 • East
 • ,
 • Orient

2. Країни азії

  синонім:
 • Восток
 • ,
 • Орієнт

3. The region of the united states lying to the north of the ohio river and to the east of the mississippi river

  synonym:
 • East
 • ,
 • eastern United States

3. Регіон сполучених штатів, що лежить на північ від річки огайо та на схід від річки міссісіпі

  синонім:
 • Восток
 • ,
 • східні США

4. The direction corresponding to the eastward cardinal compass point

  synonym:
 • east

4. Напрямок, що відповідає точці кардинального компаса на схід

  синонім:
 • схід

5. A location in the eastern part of a country, region, or city

  synonym:
 • east

5. Розташування у східній частині країни, регіону чи міста

  синонім:
 • схід

adjective

1. Situated in or facing or moving toward the east

  synonym:
 • east

1. Розташований на сході, обличчям або рухом

  синонім:
 • схід

adverb

1. To, toward, or in the east

 • "We travelled east for several miles"
 • "Located east of rome"
  synonym:
 • east

1. До, назустріч або на сході

 • "Ми подорожували на схід кілька миль"
 • "Розташований на схід від риму"
  синонім:
 • схід

Examples of using

Faint footprints in the dust lead off to the east.
Слабкі сліди в пилу ведуть на схід.
I'm to the east of the west.
Я на схід від заходу.
The Allies then moved east into Belgium.
Потім союзники рушили на схід до Бельгії.