Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discriminatory" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "дискримінаційний" на українську мову

EnglishUkrainian

Discriminatory

[Дискримінаційний]
/dɪskrɪmənətɔri/

adjective

1. Being biased or having a belief or attitude formed beforehand

 • "A prejudiced judge"
  synonym:
 • prejudiced
 • ,
 • discriminatory

1. Бути упередженим або мати переконання чи ставлення, сформовані заздалегідь

 • "Упереджений суддя"
  синонім:
 • упереджений
 • ,
 • дискримінаційний

2. Containing or implying a slight or showing prejudice

 • "Discriminatory attitudes and practices"
 • "Invidious comparisons"
  synonym:
 • discriminatory
 • ,
 • invidious

2. Містить або передбачає незначне або демонструє упередження

 • "Дискримінаційні погляди та практики"
 • "Затяті порівняння"
  синонім:
 • дискримінаційний
 • ,
 • образливий

3. Capable of making fine distinctions

  synonym:
 • discriminative
 • ,
 • discriminatory

3. Здатний робити тонкі відмінності

  синонім:
 • дискримінаційний

4. Manifesting partiality

 • "A discriminatory tax"
 • "Preferential tariff rates"
 • "Preferential treatment"
 • "A preferential shop gives priority or advantage to union members in hiring or promoting"
  synonym:
 • discriminatory
 • ,
 • preferential

4. Прояв частковість

 • "Дискримінаційний податок"
 • "Пільгові тарифні ставки"
 • "Преференційний режим"
 • "Привілейований магазин надає пріоритет або перевагу членам профспілки при наймі або просуванні по службі"
  синонім:
 • дискримінаційний
 • ,
 • преференційний