Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deep" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "глибокий" на українську мову

EnglishUkrainian

Deep

[Глибоко]
/dip/

noun

1. The central and most intense or profound part

 • "In the deep of night"
 • "In the deep of winter"
  synonym:
 • deep

1. Центральна і найбільш інтенсивна або глибока частина

 • "В глибині ночі"
 • "В глибині зими"
  синонім:
 • глибокий

2. A long steep-sided depression in the ocean floor

  synonym:
 • trench
 • ,
 • deep
 • ,
 • oceanic abyss

2. Довга западина з крутими схилами на дні океану

  синонім:
 • траншея
 • ,
 • глибокий
 • ,
 • океанічна безодня

3. Literary term for an ocean

 • "Denizens of the deep"
  synonym:
 • deep

3. Літературний термін для позначення океану

 • "Жителі безодні"
  синонім:
 • глибокий

adjective

1. Relatively deep or strong

 • Affecting one deeply
 • "A deep breath"
 • "A deep sigh"
 • "Deep concentration"
 • "Deep emotion"
 • "A deep trance"
 • "In a deep sleep"
  synonym:
 • deep

1. Відносно глибокий або сильний

 • Глибоко впливаючи на одного
 • "Глибокий вдих"
 • "Глибоке зітхання"
 • "Глибока концентрація"
 • "Глибока емоція"
 • "Глибокий транс"
 • "У глибокому сні"
  синонім:
 • глибокий

2. Marked by depth of thinking

 • "Deep thoughts"
 • "A deep allegory"
  synonym:
 • deep

2. Позначений глибиною мислення

 • "Глибокі думки"
 • "Глибока алегорія"
  синонім:
 • глибокий

3. Having great spatial extension or penetration downward or inward from an outer surface or backward or laterally or outward from a center

 • Sometimes used in combination
 • "A deep well"
 • "A deep dive"
 • "Deep water"
 • "A deep casserole"
 • "A deep gash"
 • "Deep massage"
 • "Deep pressure receptors in muscles"
 • "Deep shelves"
 • "A deep closet"
 • "Surrounded by a deep yard"
 • "Hit the ball to deep center field"
 • "In deep space"
 • "Waist-deep"
  synonym:
 • deep

3. Має велике просторове розширення або проникнення вниз або всередину від зовнішньої поверхні або назад, або збоку, або назовні від центру

 • Іноді використовується в комбінації
 • "Глибока криниця"
 • "Глибоке занурення"
 • "Глибока вода"
 • "Глибока запіканка"
 • "Глибока рана"
 • "Глибокий масаж"
 • "Рецептори глибокого тиску в м'язах"
 • "Глибокі полиці"
 • "Глибока шафа"
 • "Оточений глибоким двором"
 • "Вдарити м'яч у глибоке центральне поле"
 • "У глибокому космосі"
 • "По талії"
  синонім:
 • глибокий

4. Very distant in time or space

 • "Deep in the past"
 • "Deep in enemy territory"
 • "Deep in the woods"
 • "A deep space probe"
  synonym:
 • deep

4. Дуже віддалені в часі або просторі

 • "Глибоко в минулому"
 • "Глибоко на ворожій території"
 • "Глибоко в лісі"
 • "Зонд глибокого космосу"
  синонім:
 • глибокий

5. Extreme

 • "In deep trouble"
 • "Deep happiness"
  synonym:
 • deep

5. Екстрим

 • "У глибокій біді"
 • "Глибоке щастя"
  синонім:
 • глибокий

6. Having or denoting a low vocal or instrumental range

 • "A deep voice"
 • "A bass voice is lower than a baritone voice"
 • "A bass clarinet"
  synonym:
 • bass
 • ,
 • deep

6. Мають або позначають низький вокальний чи інструментальний діапазон

 • "Глибокий голос"
 • "Басовий голос нижчий за баритон"
 • "Бас-кларнет"
  синонім:
 • бас
 • ,
 • глибокий

7. Strong

 • Intense
 • "Deep purple"
 • "A rich red"
  synonym:
 • deep
 • ,
 • rich

7. Сильний

 • Інтенсивний
 • "Глибокий фіолетовий"
 • "Багатий червоний"
  синонім:
 • глибокий
 • ,
 • багатий

8. Relatively thick from top to bottom

 • "Deep carpets"
 • "Deep snow"
  synonym:
 • deep

8. Відносно товстий зверху вниз

 • "Глибокі килими"
 • "Глибокий сніг"
  синонім:
 • глибокий

9. Extending relatively far inward

 • "A deep border"
  synonym:
 • deep

9. Простягаючись відносно далеко всередину

 • "Глибокий кордон"
  синонім:
 • глибокий

10. (of darkness) very intense

 • "Thick night"
 • "Thick darkness"
 • "A face in deep shadow"
 • "Deep night"
  synonym:
 • thick
 • ,
 • deep

10. (темряви) дуже інтенсивно

 • "Товста ніч"
 • "Густа темрява"
 • "Обличчя в глибокій тіні"
 • "Глибока ніч"
  синонім:
 • товстий
 • ,
 • глибокий

11. Large in quantity or size

 • "Deep cuts in the budget"
  synonym:
 • deep

11. Великий за кількістю або розміром

 • "Глибокі скорочення бюджету"
  синонім:
 • глибокий

12. With head or back bent low

 • "A deep bow"
  synonym:
 • deep

12. З низько зігнутою головою або спиною

 • "Глибокий уклін"
  синонім:
 • глибокий

13. Of an obscure nature

 • "The new insurance policy is written without cryptic or mysterious terms"
 • "A deep dark secret"
 • "The inscrutable workings of providence"
 • "In its mysterious past it encompasses all the dim origins of life"- rachel carson
 • "Rituals totally mystifying to visitors from other lands"
  synonym:
 • cryptic
 • ,
 • cryptical
 • ,
 • deep
 • ,
 • inscrutable
 • ,
 • mysterious
 • ,
 • mystifying

13. Неясного характеру

 • "Новий страховий поліс написаний без загадкових чи таємничих термінів"
 • "Глибока темна таємниця"
 • "Незрозуміла робота провидіння"
 • "У своєму таємничому минулому він охоплює всі тьмяні витоки життя"- рейчел карсон
 • "Ритуали, які повністю містифікують відвідувачів з інших країн"
  синонім:
 • загадковий
 • ,
 • глибокий
 • ,
 • незбагненний
 • ,
 • містифікує

14. Difficult to penetrate

 • Incomprehensible to one of ordinary understanding or knowledge
 • "The professor's lectures were so abstruse that students tended to avoid them"
 • "A deep metaphysical theory"
 • "Some recondite problem in historiography"
  synonym:
 • abstruse
 • ,
 • deep
 • ,
 • recondite

14. Важко проникнути

 • Незрозумілий для звичайного розуміння чи знання
 • "Лекції професора були настільки незрозумілими, що студенти, як правило, уникали їх"
 • "Глибока метафізична теорія"
 • "Якась рекондитна проблема в історіографії"
  синонім:
 • абструдувати
 • ,
 • глибокий
 • ,
 • рекондит

15. Exhibiting great cunning usually with secrecy

 • "Deep political machinations"
 • "A deep plot"
  synonym:
 • deep

15. Прояв великої хитрості зазвичай із таємницею

 • "Глибокі політичні махінації"
 • "Глибокий сюжет"
  синонім:
 • глибокий

adverb

1. To a great depth

 • Far down
 • "Dived deeply"
 • "Dug deep"
  synonym:
 • deeply
 • ,
 • deep

1. На велику глибину

 • Далеко вниз
 • "Глибоко пірнув"
 • "Копаний глибоко"
  синонім:
 • глибоко
 • ,
 • глибокий

2. To an advanced time

 • "Deep into the night"
 • "Talked late into the evening"
  synonym:
 • deep
 • ,
 • late

2. До просунутого часу

 • "Глибоко в ніч"
 • "Розмовляв до пізнього вечора"
  синонім:
 • глибокий
 • ,
 • пізній

3. To a great distance

 • "Penetrated deep into enemy territory"
 • "Went deep into the woods"
  synonym:
 • deep

3. На велику відстань

 • "Проник вглиб ворожої території"
 • "Пішов углиб лісу"
  синонім:
 • глибокий

Examples of using

Tom grew up in an isolated village deep in the mountains.
Том виріс в ізольованому селі глибоко в горах.
The pupils of her eyes had the blackness of a deep abyss.
Зіниці її очей мали чорноту глибокої прірви.
His face expresses deep sorrow and repentance.
Його обличчя виражає глибоку скорботу і покаяння.