Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "channel" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "канал" на українську мову

EnglishUkrainian

Channel

[Канал]
/ʧænəl/

noun

1. A path over which electrical signals can pass

 • "A channel is typically what you rent from a telephone company"
  synonym:
 • channel
 • ,
 • transmission channel

1. Шлях, по якому можуть проходити електричні сигнали

 • "Канал - це, як правило, те, що ви орендуєте в телефонній компанії"
  синонім:
 • канал
 • ,
 • канал передачі

2. A passage for water (or other fluids) to flow through

 • "The fields were crossed with irrigation channels"
 • "Gutters carried off the rainwater into a series of channels under the street"
  synonym:
 • channel

2. Прохід для протікання води (або інших рідин)

 • "Поля були пересічені зрошувальними каналами"
 • "Жолоби виносили дощову воду в ряд каналів під вулицею"
  синонім:
 • канал

3. A long narrow furrow cut either by a natural process (such as erosion) or by a tool (as e.g. a groove in a phonograph record)

  synonym:
 • groove
 • ,
 • channel

3. Довга вузька борозна, зрізана або природним процесом (наприклад, ерозією), або інструментом (наприклад, канавкою у фонографічному записі)

  синонім:
 • грув
 • ,
 • канал

4. A deep and relatively narrow body of water (as in a river or a harbor or a strait linking two larger bodies) that allows the best passage for vessels

 • "The ship went aground in the channel"
  synonym:
 • channel

4. Глибока і відносно вузька водойма (як у річці, гавані чи протоці, що з’єднує два більших тіла), яка забезпечує найкращий прохід для суден

 • "Корабель сів на мілину в каналі"
  синонім:
 • канал

5. (often plural) a means of communication or access

 • "It must go through official channels"
 • "Lines of communication were set up between the two firms"
  synonym:
 • channel
 • ,
 • communication channel
 • ,
 • line

5. (часто множина) засіб зв'язку або доступу

 • "Він повинен проходити через офіційні канали"
 • "Між двома фірмами були створені лінії зв'язку"
  синонім:
 • канал
 • ,
 • канал зв'язку
 • ,
 • лінія

6. A bodily passage or tube lined with epithelial cells and conveying a secretion or other substance

 • "The tear duct was obstructed"
 • "The alimentary canal"
 • "Poison is released through a channel in the snake's fangs"
  synonym:
 • duct
 • ,
 • epithelial duct
 • ,
 • canal
 • ,
 • channel

6. Тілесний прохід або трубка, вистелена епітеліальними клітинами та передає секрет або іншу речовину

 • "Слізний канал був закритий"
 • "Травний канал"
 • "Отрута виділяється через канал в іклах змії"
  синонім:
 • дукт
 • ,
 • епітеліальна протока
 • ,
 • канал

7. A television station and its programs

 • "A satellite tv channel"
 • "Surfing through the channels"
 • "They offer more than one hundred channels"
  synonym:
 • channel
 • ,
 • television channel
 • ,
 • TV channel

7. Телевізійна станція та її програми

 • "Супутниковий телеканал"
 • "Серфінг по каналах"
 • "Вони пропонують не одну сотню каналів"
  синонім:
 • канал
 • ,
 • телевізійний канал
 • ,
 • Телеканал

8. A way of selling a company's product either directly or via distributors

 • "Possible distribution channels are wholesalers or small retailers or retail chains or direct mailers or your own stores"
  synonym:
 • distribution channel
 • ,
 • channel

8. Спосіб продажу продукту компанії безпосередньо або через дистриб'юторів

 • "Можливими каналами розповсюдження є оптові торговці, дрібні роздрібні торговці, роздрібні мережі, прямі розсилки чи власні магазини"
  синонім:
 • канал розподілу
 • ,
 • канал

verb

1. Transmit or serve as the medium for transmission

 • "Sound carries well over water"
 • "The airwaves carry the sound"
 • "Many metals conduct heat"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • conduct
 • ,
 • transmit
 • ,
 • convey
 • ,
 • carry
 • ,
 • channel

1. Передавайте або служіть середовищем для передачі

 • "Звук добре несе воду"
 • "Ефір несе звук"
 • "Багато металів проводять тепло"
  синонім:
 • надавати
 • ,
 • проводити
 • ,
 • передавати
 • ,
 • передати
 • ,
 • нести
 • ,
 • канал

2. Direct the flow of

 • "Channel information towards a broad audience"
  synonym:
 • channel
 • ,
 • canalize
 • ,
 • canalise

2. Спрямувати потік

 • "Канальна інформація для широкої аудиторії"
  синонім:
 • канал
 • ,
 • каналізувати

3. Send from one person or place to another

 • "Transmit a message"
  synonym:
 • transmit
 • ,
 • transfer
 • ,
 • transport
 • ,
 • channel
 • ,
 • channelize
 • ,
 • channelise

3. Відправити від однієї особи або місця до іншої

 • "Передати повідомлення"
  синонім:
 • передавати
 • ,
 • трансфер
 • ,
 • транспорт
 • ,
 • канал
 • ,
 • каналізувати

Examples of using

Click the "Like" button and subscribe to my channel!
Натисніть кнопку "Подобається" і підпишіться на мій канал!
Elena Mizulina, infamous for her legislative initiatives, suggested in her interview to the REN-TV channel that the phrase “gays are people too” may be considered extremist.
Олена Мізуліна, сумно відома своїми законодавчими ініціативами, у своєму інтерв’ю телеканалу REN-TV припустила, що фразу “gays are people too” можна вважати екстремістською.
My video channel on YouTube has a wide viewership.
Мій відеоканал на YouTube має широку аудиторію.