Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "area" into Ukrainian language

Переклад значення & визначення слова "область" на українську мову

EnglishUkrainian

Area

[Площа]
/ɛriə/

noun

1. A particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography)

 • "It was a mountainous area"
 • "Bible country"
  synonym:
 • area
 • ,
 • country

1. Певний географічний регіон з невизначеним кордоном (зазвичай служить певній спеціальній меті або вирізняється своїм народом, культурою чи географією)

 • "Це була гірська місцевість"
 • "Біблійна країна"
  синонім:
 • площа
 • ,
 • країна

2. A subject of study

 • "It was his area of specialization"
 • "Areas of interest include..."
  synonym:
 • area

2. Предмет вивчення

 • "Це була його спеціалізація"
 • "Сфери інтересів включають..."
  синонім:
 • площа

3. A part of an animal that has a special function or is supplied by a given artery or nerve

 • "In the abdominal region"
  synonym:
 • area
 • ,
 • region

3. Частина тварини, яка має особливу функцію або постачається даною артерією або нервом

 • "В області живота"
  синонім:
 • площа
 • ,
 • регіон

4. A particular environment or walk of life

 • "His social sphere is limited"
 • "It was a closed area of employment"
 • "He's out of my orbit"
  synonym:
 • sphere
 • ,
 • domain
 • ,
 • area
 • ,
 • orbit
 • ,
 • field
 • ,
 • arena

4. Конкретне середовище або життєвий шлях

 • "Його соціальна сфера обмежена"
 • "Це була закрита зона зайнятості"
 • "Він поза моєю орбітою"
  синонім:
 • сфера
 • ,
 • домен
 • ,
 • площа
 • ,
 • орбіта
 • ,
 • поле
 • ,
 • арена

5. A part of a structure having some specific characteristic or function

 • "The spacious cooking area provided plenty of room for servants"
  synonym:
 • area

5. Частина структури, що має певну характеристику або функцію

 • "Простора зона для приготування їжі забезпечувала достатньо місця для прислуги"
  синонім:
 • площа

6. The extent of a 2-dimensional surface enclosed within a boundary

 • "The area of a rectangle"
 • "It was about 500 square feet in area"
  synonym:
 • area
 • ,
 • expanse
 • ,
 • surface area

6. Протяжність двовимірної поверхні, укладеної в межу

 • "Площа прямокутника"
 • "Це була площа близько 500 квадратних футів"
  синонім:
 • площа
 • ,
 • простір
 • ,
 • площа поверхні

Examples of using

In addition, we are looking for an consultant who can assist us in leveraging their expertise of the market to acquire product from manufacturers in the area.
Крім того, ми шукаємо консультанта, який може допомогти нам використати їхній досвід на ринку для придбання продукції у виробників у цьому регіоні.
The whole area was flooded when the main burst.
Вся територія була затоплена під час основного вибуху.
They fenced off an area to park cars.
Вони відгородили територію для паркування автомобілів.