Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Wire เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Wire

/waɪər/

noun

1. Ligament made of metal and used to fasten things or make cages or fences etc

  synonym:
 • wire

1. เอ็นทําจากโลหะและใช้ในการยึดสิ่งของหรือทํากรงหรือรั้วเป็นต้น

คําพ้องความหมาย:
 • ลวด

2. A metal conductor that carries electricity over a distance

  synonym:
 • wire
 • ,
 • conducting wire

2. ตัวนําโลหะที่มีกระแสไฟฟ้าในระยะไกล

คําพ้องความหมาย:
 • ลวด,
 • ลวด

3. The finishing line on a racetrack

  synonym:
 • wire

3. เส้นชัยบนสนามแข่ง

คําพ้องความหมาย:
 • ลวด

4. A message transmitted by telegraph

  synonym:
 • telegram
 • ,
 • wire

4. ข้อความที่ส่งโดยโทรเลข

คําพ้องความหมาย:
 • โทรเลข,
 • ลวด

verb

1. Provide with electrical circuits

 • "Wire the addition to the house"
  synonym:
 • wire

1. ให้วงจรไฟฟ้า

 • "ลวดนอกเหนือจากบ้าน"
คําพ้องความหมาย:
 • ลวด

2. Send cables, wires, or telegrams

  synonym:
 • cable
 • ,
 • telegraph
 • ,
 • wire

2. ส่งสายเคเบิลหรือโทรเลข

คําพ้องความหมาย:
 • สายเคเบิล,
 • โทรเลข,
 • ลวด

3. Fasten with wire

 • "The columns were wired to the beams for support"
  synonym:
 • wire

3. ยึดด้วยลวด

 • "คอลัมน์ถูกต่อเข้ากับคานเพื่อรับการสนับสนุน"
คําพ้องความหมาย:
 • ลวด

4. String on a wire

 • "Wire beads"
  synonym:
 • wire

4. สตริงบนลวด

 • "ลูกปัดลวด"
คําพ้องความหมาย:
 • ลวด

5. Equip for use with electricity

 • "Electrify an appliance"
  synonym:
 • electrify
 • ,
 • wire

5. ติดตั้งไฟฟ้า

 • "ไฟฟ้าเครื่อง"
คําพ้องความหมาย:
 • electrify,
 • ลวด

Examples of using

Tom had to climb the pole to fix the telephone wire.
ทอมต้องปีนเสาเพื่อแก้ไขสายโทรศัพท์.
Maybe I can fix it with this piece of wire.
บางทีฉันสามารถแก้ไขได้ด้วยลวดชิ้นนี้.
The building is surrounded by a barbed wire fence.
อาคารล้อมรอบด้วยรั้วลวดหนาม.