Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Waste เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Waste

/west/

noun

1. Any materials unused and rejected as worthless or unwanted

 • "They collect the waste once a week"
 • "Much of the waste material is carried off in the sewers"
  synonym:
 • waste
 • ,
 • waste material
 • ,
 • waste matter
 • ,
 • waste product

1. วัสดุใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้และปฏิเสธว่าไร้ค่าหรือไม่ต้องการ

 • "พวกเขารวบรวมขยะสัปดาห์ละครั้ง"
 • "วัสดุเหลือใช้ส่วนใหญ่ถูกนําไปทิ้งในท่อระบายน้ํา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย
 • ,
 • วัสดุเหลือใช้
 • ,
 • ของเสีย
 • ,
 • ของเสีย

2. Useless or profitless activity

 • Using or expending or consuming thoughtlessly or carelessly
 • "If the effort brings no compensating gain it is a waste"
 • "Mindless dissipation of natural resources"
  synonym:
 • waste
 • ,
 • wastefulness
 • ,
 • dissipation

2. กิจกรรมไร้ประโยชน์หรือไร้ประโยชน์

 • การใช้หรือการใช้จ่ายหรือการบริโภคอย่างประมาทเลินเล่อหรือประมาท
 • "หากความพยายามไม่ก่อให้เกิดการชดเชยมันเป็นของเสีย"
 • "การกระจายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้เหตุผล"
  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย
 • ,
 • สิ้นเปลือง
 • ,
 • กระจาย

3. The trait of wasting resources

 • "A life characterized by thriftlessness and waste"
 • "The wastefulness of missed opportunities"
  synonym:
 • thriftlessness
 • ,
 • waste
 • ,
 • wastefulness

3. ลักษณะของการสูญเสียทรัพยากร

 • "ชีวิตที่โดดเด่นด้วยความสิ้นหวังและสิ้นเปลือง"
 • "ความสิ้นเปลืองของโอกาสที่พลาดไป"
  คําพ้องความหมาย:
 • ความสิ้นหวัง
 • ,
 • ของเสีย
 • ,
 • สิ้นเปลือง

4. An uninhabited wilderness that is worthless for cultivation

 • "The barrens of central africa"
 • "The trackless wastes of the desert"
  synonym:
 • barren
 • ,
 • waste
 • ,
 • wasteland

4. ถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ซึ่งไร้ค่าสําหรับการเพาะปลูก

 • "ความแห้งแล้งของแอฟริกากลาง"
 • "ขยะมูลฝอยในทะเลทราย"
  คําพ้องความหมาย:
 • ที่แห้งแล้ง
 • ,
 • ของเสีย
 • ,
 • ความสูญเปล่า

5. (law) reduction in the value of an estate caused by act or neglect

  synonym:
 • waste
 • ,
 • permissive waste

5. ( กฎหมาย ) การลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากการกระทําหรือการถูกทอดทิ้ง

  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย
 • ,
 • ของเสียที่อนุญาต

verb

1. Spend thoughtlessly

 • Throw away
 • "He wasted his inheritance on his insincere friends"
 • "You squandered the opportunity to get and advanced degree"
  synonym:
 • waste
 • ,
 • blow
 • ,
 • squander

1. ใช้จ่ายอย่างไร้ความปราณี

 • ทิ้ง
 • "เขาสูญเสียมรดกของเขากับเพื่อนที่ไม่จริงใจของเขา"
 • "คุณถลุงโอกาสที่จะได้รับและระดับสูง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย
 • ,
 • ระเบิด
 • ,
 • หมองคล้ํา

2. Use inefficiently or inappropriately

 • "Waste heat"
 • "Waste a joke on an unappreciative audience"
  synonym:
 • waste

2. ใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสม

 • "ความร้อนเหลือทิ้ง"
 • "เสียเรื่องตลกกับผู้ชมที่ไม่ชื่นชม"
  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย

3. Get rid of

 • "We waste the dirty water by channeling it into the sewer"
  synonym:
 • waste

3. กําจัด

 • "เราเสียน้ําสกปรกโดยการเข้าไปในท่อระบายน้ํา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย

4. Run off as waste

 • "The water wastes back into the ocean"
  synonym:
 • waste
 • ,
 • run off

4. วิ่งออกไปเหมือนขยะ

 • "น้ําเสียกลับสู่มหาสมุทร"
  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย
 • ,
 • วิ่งออกไป

5. Get rid of (someone who may be a threat) by killing

 • "The mafia liquidated the informer"
 • "The double agent was neutralized"
  synonym:
 • neutralize
 • ,
 • neutralise
 • ,
 • liquidate
 • ,
 • waste
 • ,
 • knock off
 • ,
 • do in

5. กําจัด ( คนที่อาจเป็นภัยคุกคาม ) โดยการฆ่า

 • "พวกมาเฟียชําระบัญชีผู้แจ้งข่าว"
 • "ตัวแทนคู่ถูกทําให้เป็นกลาง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ทําให้เป็นกลาง
 • ,
 • ทําให้เป็นกลาง
 • ,
 • เลิกกิจการ
 • ,
 • ของเสีย
 • ,
 • เคาะออก
 • ,
 • ทําใน

6. Spend extravagantly

 • "Waste not, want not"
  synonym:
 • consume
 • ,
 • squander
 • ,
 • waste
 • ,
 • ware

6. ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

 • "ขยะไม่ต้องการ"
  คําพ้องความหมาย:
 • กิน
 • ,
 • หมองคล้ํา
 • ,
 • ของเสีย
 • ,
 • เครื่อง

7. Lose vigor, health, or flesh, as through grief

 • "After her husband died, she just pined away"
  synonym:
 • pine away
 • ,
 • waste
 • ,
 • languish

7. สูญเสียความแข็งแรงสุขภาพหรือเนื้อเช่นเดียวกับความเศร้าโศก

 • "หลังจากสามีของเธอเสียชีวิตเธอก็ออกไป"
  คําพ้องความหมาย:
 • ต้นสนออกไป
 • ,
 • ของเสีย
 • ,
 • อิดโรย

8. Cause to grow thin or weak

 • "The treatment emaciated him"
  synonym:
 • waste
 • ,
 • emaciate
 • ,
 • macerate

8. ทําให้ผอมหรืออ่อนแอ

 • "การรักษาทําให้ผอมแห้งเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย
 • ,
 • emaciate
 • ,
 • macerate

9. Cause extensive destruction or ruin utterly

 • "The enemy lay waste to the countryside after the invasion"
  synonym:
 • lay waste to
 • ,
 • waste
 • ,
 • devastate
 • ,
 • desolate
 • ,
 • ravage
 • ,
 • scourge

9. ก่อให้เกิดการทําลายอย่างกว้างขวางหรือทําลายอย่างเต็มที่

 • "ศัตรูนอนเสียไปยังชนบทหลังจากการบุกรุก"
  คําพ้องความหมาย:
 • วางขยะเพื่อ
 • ,
 • ของเสีย
 • ,
 • ทําลายล้าง
 • ,
 • โดดเดี่ยว
 • ,
 • ความพินาศ
 • ,
 • ระบาด

10. Become physically weaker

 • "Political prisoners are wasting away in many prisons all over the world"
  synonym:
 • waste
 • ,
 • rot

10. กลายเป็นร่างกายที่อ่อนแอกว่า

 • "นักโทษการเมืองกําลังสูญเสียไปในคุกหลายแห่งทั่วโลก"
  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย
 • ,
 • เน่า

adjective

1. Located in a dismal or remote area

 • Desolate
 • "A desert island"
 • "A godforsaken wilderness crossroads"
 • "A wild stretch of land"
 • "Waste places"
  synonym:
 • godforsaken
 • ,
 • waste
 • ,
 • wild

1. ตั้งอยู่ในพื้นที่หดหู่หรือห่างไกล

 • โดดเดี่ยว
 • "เกาะทะเลทราย"
 • "ทางแยกที่รกร้างว่างเปล่า godforsaken"
 • "ดินแดนที่ทอดยาว"
 • "สถานที่ขยะ"
  คําพ้องความหมาย:
 • godforsaken
 • ,
 • ของเสีย
 • ,
 • ป่า

Examples of using

My mother has taught me not to waste money.
แม่ของฉันสอนฉันไม่ให้เสียเงิน.
There's no way to waste more time than by learning Esperanto.
ไม่มีทางที่จะเสียเวลามากกว่าการเรียนรู้ภาษาเอสเปรันโต.
I think that games such as Candy Crush are a waste of time.
ฉันคิดว่าเกมเช่น Candy Crush นั้นเสียเวลา.