Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wa" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "วะ" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Wa

[วา]
/wɑ/

noun

1. A state in northwestern united states on the pacific

  synonym:
 • Washington
 • ,
 • Evergreen State
 • ,
 • WA

1. รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิก

  คําพ้องความหมาย:
 • วอชิงตัน
 • ,
 • รัฐเอเวอร์กรีน
 • ,
 • WA