Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "usage" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "การใช้งาน" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Usage

[การใช้]
/jusəʤ/

noun

1. The act of using

 • "He warned against the use of narcotic drugs"
 • "Skilled in the utilization of computers"
  synonym:
 • use
 • ,
 • usage
 • ,
 • utilization
 • ,
 • utilisation
 • ,
 • employment
 • ,
 • exercise

1. การกระทําของการใช้

 • "เขาเตือนการใช้ยาเสพติด"
 • "มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์"
คําพ้องความหมาย:
 • ใช้,
 • การใช้งาน,
 • การใช้ประโยชน์,
 • การใช้ประโยชน์,
 • การจ้างงาน,
 • การออกกําลังกาย

2. Accepted or habitual practice

  synonym:
 • custom
 • ,
 • usage
 • ,
 • usance

2. การปฏิบัติที่ยอมรับหรือเป็นนิสัย

คําพ้องความหมาย:
 • กําหนดเอง,
 • การใช้งาน,
 • การใช้ประโยชน์

3. The customary manner in which a language (or a form of a language) is spoken or written

 • "English usage"
 • "A usage borrowed from french"
  synonym:
 • usage

3. ลักษณะตามธรรมเนียมที่ภาษา ( หรือรูปแบบของภาษา ) ถูกพูดหรือเขียน

 • "การใช้งานภาษาอังกฤษ"
 • "การใช้งานยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส"
คําพ้องความหมาย:
 • การใช้งาน