Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unwell" into Thai language

แปลความหมาย & นิยามของคําว่า "ไม่สบาย" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Unwell

[ไม่สบาย]
/ənwɛl/

adjective

1. Somewhat ill or prone to illness

 • "My poor ailing grandmother"
 • "Feeling a bit indisposed today"
 • "You look a little peaked"
 • "Feeling poorly"
 • "A sickly child"
 • "Is unwell and can't come to work"
  synonym:
 • ailing
 • ,
 • indisposed
 • ,
 • peaked(p)
 • ,
 • poorly(p)
 • ,
 • sickly
 • ,
 • unwell
 • ,
 • under the weather
 • ,
 • seedy

1. ค่อนข้างป่วยหรือมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วย

 • "คุณยายผู้น่าสงสารของฉัน"
 • "วันนี้รู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อย"
 • "คุณดูถึงจุดสูงสุดนิดหน่อย"
 • "รู้สึกแย่"
 • "เด็กป่วย"
 • "ไม่สบาย มาทํางานไม่ได้"
  คําพ้องความหมาย:
 • ป่วย
 • ,
 • ไม่พอใจ
 • ,
 • พีคอีส(พี)
 • ,
 • แย่(p)
 • ,
 • ไม่สบาย
 • ,
 • ภายใต้สภาพอากาศ
 • ,
 • ซึมเศร้า

Examples of using

He came to school even though he was unwell.
เขามาโรงเรียนแม้ว่าเขาจะไม่สบายก็ตาม.