Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "unjust" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "ไม่ยุติธรรม" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Unjust

[ไม่ยุติธรรม]
/ənʤəst/

adjective

1. Not fair

 • Marked by injustice or partiality or deception
 • "Used unfair methods"
 • "It was an unfair trial"
 • "Took an unfair advantage"
  synonym:
 • unfair
 • ,
 • unjust

1. ไม่ยุติธรรม

 • ทําเครื่องหมายโดยความอยุติธรรมหรือความลําเอียงหรือการหลอกลวง
 • "ใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรม"
 • "มันเป็นการทดลองที่ไม่เป็นธรรม"
 • "รับข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม"
  คําพ้องความหมาย:
 • ไม่ยุติธรรม

2. Violating principles of justice

 • "Unjust punishment"
 • "An unjust judge"
 • "An unjust accusation"
  synonym:
 • unjust

2. ละเมิดหลักการความยุติธรรม

 • "การลงโทษที่ไม่เป็นธรรม"
 • "ผู้พิพากษาที่ไม่ยุติธรรม"
 • "ข้อกล่าวหาที่ไม่ยุติธรรม"
  คําพ้องความหมาย:
 • ไม่ยุติธรรม

3. Not equitable or fair

 • "The inequitable division of wealth"
 • "Inequitable taxation"
  synonym:
 • inequitable
 • ,
 • unjust

3. ไม่ยุติธรรมหรือยุติธรรม

 • "การแบ่งความมั่งคั่งที่ไม่เท่าเทียม"
 • "การจัดเก็บภาษีที่ไม่เหมาะสม"
  คําพ้องความหมาย:
 • ไม่เท่าเทียมกัน
 • ,
 • ไม่ยุติธรรม

Examples of using

This law is unjust.
กฎหมายนี้ไม่ยุติธรรม.